رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران

یزدان گودرزی فراهانی؛ امیدعلی عادلی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 110-136

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.73955.1138

چکیده
  چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای ...  بیشتر