اقتصاد پولی مالی
بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر برخی متغیر‌های اقتصاد کلان در ایران با تأکید بر شرایط تحریم

مهدی خلوصی صادق؛ پرویز داودی؛ محمدرضا سزاوار

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 68-98

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.79341.1245

چکیده
  ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم­ترین مسئله­های اصلی سیاست­گذاران کشور­های درحال‌توسعه، به‌ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل­های مستقیم و غیر­مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می­گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار­های غیرمستقیم بانک ...  بیشتر