بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ

ناصر شاهنوشی؛ محمد مظهری؛ حمیده خاکسارآستانه؛ فاطمه رحمانی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27303

چکیده
  این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال‌های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت ...  بیشتر