نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 جهاددانشگاهی مشهد

چکیده

این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال‌های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تکنولوژی بر بهره‌وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان ‌می‌دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای 026/0‌می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان‌می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره‌وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار‌می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز، 363/0‌می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره‌وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش‌می دهد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image