نظریه RBC و بحران اخیر مالی

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27592

چکیده
  امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد ...  بیشتر

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه)

ابراهیم گرجی؛ معصومه علیپوریان؛ حسین سرمدی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27269

چکیده
  در دهه‌های اخیر،در اقتصاد جهانی تغییرات خیلی سریع به‌وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در مقیاس جهانی وادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی شده است. همچنین حجم تجارت جهانی و جریان سرمایه بین کشورها به بالاترین سطح خود از لحاظ تاریخی رسیده است. فناوری ارتباطات وحمل ونقل موجب ایجاد شبکه‌های پیچیده بین المللی تولید ...  بیشتر