اثر نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه در ایران

مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ عظیم نظری

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.16456.0

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری­های اقتصادی به­وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی­دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از­این­رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده ...  بیشتر

بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی

محسن ابراهیمی؛ عزت الله عباسیان؛ محمد مزرعتی؛ عظیم نظری

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 45-83

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43012

چکیده
  در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار ...  بیشتر