*این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 2000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

شرایط پذیرش مقاله‌ها مجله اقتصاد پولی ،مالی( دانش و توسعه سابق) تنها، مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را به چاپ میرساند. در مقاله‌های ارسالی باید نکات زیر رعایت شوند. ب: روش تحریر متن مقاله بر روی کاغذ سفید بدون مارک با فاصله 3 سانتی‌متر از لبه‌ها و یک سطر بین خطوط با حروف خوانا و تیره تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که شامل جداول، تصاویر و نمودارها هستند دارای قطع یکسان باشند. کلیه صفحات مقاله دارای شماره بوده و از 20 صفحه تجاوز نکند. ج: نحوه تهیه مقاله هر مقاله بایستی با فونت13، با قلم B ZAR و تحت نرم افزار Word 2007 تایپ شده باشد. هر مقاله تخصصی بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی، طبقه بندی جی، ای، ال فارسی و انگلیسی، مقدمه، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، برآورد مدل (تجزیه و تحلیل مدل)، نتیجه گیری و پیشنهادات و در انتها فهرست منابع مورد استفاده، باشد. اصول زیر در تنظیم مقاله بایستی رعایت شود: 1- عنوان فارسی مقاله با قلم B ZAR و فونت 18 برجسته (Bold) در وسط صفحه اول نوشته شود. 2- مشخصات نویسنده یا نویسندگان، شامل نام و نام خانوادگی با قلم B ZAR و فونت10 به صورت برجسته (Bold)، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی با قلم B ZAR و فونت 10 ایتالیک ‌باشد. 3- چکیده فارسی از 200 کلمه تجاوز ننماید و در سه پاراگراف، با قلم B ZAR و فونت 11 تنظیم شود. پاراگراف اول به تبیین موضوع اختصاص یافته؛ پاراگراف دوم شامل روش تحقیق و پاراگراف سوم در برگیرنده نتایج تحقیق باشد. سپس در سطری جداگانه واژه های کلیدی و طبقه بندی JEL نوشته شود. 4- چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و در یک صفحه مجزا، شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان، واژگان کلیدی و طبقه بندی JEL باشد. عنوان انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman و فونت 15 برجسته (Bold) در وسط صفحه دوم نوشته شود. مشخصات نویسنده یا نویسندگان، شامل نام و نام خانوادگی با قلم Times New Roman و فونت 9 برجسته (Bold)، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی با قلم Times New Roman و فونت 9 باشد. چکیده انگلیسی از 200 کلمه تجاوز ننماید و در سه پاراگراف با قلم Times New Roman و فونت 10 تنظیم شود. پاراگراف اول به تبیین موضوع اختصاص یابد؛ پاراگراف دوم شامل روش تحقیق، و پاراگراف سوم دربر گیرنده نتایج تحقیق باشد. 5- مقدمه شامل اطلاعات مربوط به اهمیت تحقیق، کاربرد و نتیجه مورد انتظار از تحقیق باشد. در آخرین پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی مقاله، برای معرفی بخش های آتی تنظیم شود. در سراسر مقاله، نویسندگان از افعال سوم شخص مفرد استفاده کنند. 6- پیشینه تحقیق در قالب مطالعات خارجی و داخلی و بر اساس تاریخ، از قدیم به جدید، تنظیم شود؛ به نحوی که ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی، ارائه گردد. همچنین ضروری است، از اصطلاحاتی مانند: این تحقیق، این مطالعه، این پژوهش، تحقیق اخیر، مطالعه اخیر، پژوهش اخیر، برای توضیح مطالعات دیگران، پرهیز شود و واژه های مذکور فقط برای اشاره به تحقیق صورت گرفته، توسط محقق به کار برده شود. 7- عنوان جدول با قلم B ZAR و فونت 12 در بالا و سمت راست جدول، تنظیم شود. ضروری است جداول تحقیق، شماره گذاری گردد. متن داخل جدول نیز با قلم B ZAR و فونت 12، تنظیم شود. ماخذ جدول نیز با قلم B ZAR و فونت10، ارائه گردد. 8- عنوان نمودار، با قلم B ZAR و فونت 12 در پائین و سمت راست نمودار، تنظیم شود. ضروری است، نمودارهای تحقیق شماره گذاری گردد. ماخذ نمودار نیز با قلم B ZAR و فونت 10 درپائین و سمت راست، ارائه شود. 9- زیر نویس های فارسی مورد استفاده در تحقیق، با قلم B ZAR و فونت 10، تنظیم گردد. 10- زیر نویس های انگلیسی مورد استفاده در تحقیق، با قلم Times New Roman و فونت 10، تنظیم گردد. 11- منابع مورد استفاده، شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه موردنظر باشد. 12- نوع ارجاع دهی بایستی حتما به صورت APA باشد. در غیر اینصورت مقاله کلا قابل چاپ نخواهد بود. لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی و بیشتر، رجوع شود به آدرس : http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference.pdf 13- از نویسندگان محترم خواهشمند است، آدرس پستی و الکترونیکی خود را، به صورت دقیق، در صفحه ای جداگانه، همراه مقاله، به دفتر مجله ارسال نمایند. د: سایر موارد 1- مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود. 2- تا قبل از پایان مراحل نهایی و چاپ، در صورتی که مشخص گردد، مقاله منتخب، به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است، از انتشار آن جلوگیری خواهد شد. 3- در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود، در بخش بایگانی مجله خواهد ماند و به نویسنده برگردانده نخواهد شد. 4- مقاله‌ها توسط اعضای محترم هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب، بر طبق ضوابط خاص مجله، به نوبت چاپ خواهند شد. 5- مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقاله‌ها، اختیار تام دارد. 6- تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.