نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی‌ 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی‌ پرداخته ‌شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد مدل ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت‌ همگرایی‌ بتای‌ شرطی‌ برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت‌ همگرایی‌ مطلق‌ می‌باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی‌دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image