نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده­های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می­کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره­گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به‌عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت­های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2) انتخاب شد. یافته­های تجربی تحقیق نشان می­دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده­های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده­های نفتی شده است؛ درحالی‌که شاخص سهام فرآورده­های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها

References
Azman-Saini, W. N. W.; Habibullah, M. S.; Law, S. H., & Dayang-Afizzah, A. M. (2006). Stock prices, exchange rates and causality in Malaysia: a note.
Bhattacharya, B., & Mukherjee, J. (2003, January). Causal relationship between stock market and exchange rate, foreign exchange reserves and value of trade balance: A case study for India. In fifth annual conference on money and finance in the Indian economy.
Branson, W. H. (1981). Macroeconomic determinants of real exchange rates. NBER Working Paper, (w0801).
Chkili, W., & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries. Research in International Business and Finance31, 46-56.
Dehghan, A., & Kamyabi, M. (2019). How macroeconomic variables affect the returns of listed companies in the conditions of prosperity and recession in the Iranian capital market. Journal of Financial Economics, 13(48), 147-166 (in Persian).
Ding, L. (2021). Conditional correlation between exchange rates and stock prices. The Quarterly Review of Economics and Finance, 80, 452-463.
Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review70(5), 960-971.
Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1973). A Markov model for switching regressions. Journal of Econometrics1(1), 3-15.
Hallafi,H.R.; Eghali,A.R., & Gaskari,R. (2004). Real exchange rate deviation and economic growth in the Iranian economy. Economic Research Journal, 4(3), 167-187 (in Persian).
Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 357-384.
Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. Journal of Econometrics64(1-2), 307-333.
Hau, H., & Rey, H. (2006). Exchange rates, equity prices, and capital flows. The Review of Financial Studies19(1), 273-317.
Heidary,H., & Bashiry,S. (2011). Investigating the relationship between real exchange rate uncertainty and stock price index in Tehran stock exchange: observations based on VAR-GARCH model. Economic Modeling Research, 3(9), 71-92 (in Persian).
Heidary, H.; Mohammadzadeh, Y., & Refahkahriz, A. (2018). Investigating the impact of exchange rates on the returns of drug industry stocks on the Tehran stock
exchange using the markov switching approach. Journal of Asset Management and Financing, 6(2), 35-56 (in Persian).
Huang, Q.; Wang, X., & Zhang, S. (2021). The effects of exchange rate fluctuations on the stock market and the affecting mechanisms: evidence from BRICS countries. The North American Journal of Economics and Finance, 56, 101340.
Kapetanios, G.; Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379.
Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox.
Liang, C. C.; Lin, J. B., & Hsu, H. C. (2013). Reexamining the relationships between stock prices and exchange rates in ASEAN-5 using panel granger causality approach. Economic Modelling32, 560-563.
Mahapatra, S., & Bhaduri, S. N. (2019). Dynamics of the impact of currency fluctuations on stock markets in India: assessing the pricing of exchange rate risks. Borsa Istanbul Review19(1), 15-23.
Markowitz, H. (1959). Portfolio selection.
Pavlova, A., & Rigobon, R. (2007). Asset prices and exchange rates. The Review of Financial Studies20(4), 1139-1180.
Pedram, M. (2012). The effect of exchange rate fluctuations on stock market fluctuations in Iran. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(15), 83-96 (in Persian).
Psaradakis, Z., & Spagnolo, N. (2003). On the determination of the number of regimes in Markov‐switching autoregressive models. Journal of Time Series Analysis24(2), 237-252.
Mehnatfar,Y.; Derakhshani,K., & Parandin.,K. (2016). The impact of oil and currency fluctuations on the stock market price index in Iran: a marginal test approach. Al-Zahra University Economic Development Policy Quarterly, 4(2), 133-156 (in Persian).
Najarzadeh, R.; Aghaei, M., & Rezaeipour,M. (2009). Investigating the effect of fluctuations in currency and price shocks on the stock price index of Tehran stock exchange using the vector regression approach. Journal of Economic Research, 9(1), 147-175 (in Persian).
Subair, K., & Salihu, O. M. (2010). Exchange rate volatility and the stock market: the Nigerian experience. In Academic and Business Research Institute International Conference.
Zeinaldiny, SH.; Karimi, M., & Khanzadi, A. (2020). Investigating the effect of oil price shocks on Iran's stock market performance. Journal of Financial Economics. 12(50), 145-169.
Zhao, H. (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: evidence from China. Research in International Business and Finance24(2), 103-112.
Zhou, S. (2013). Nonlinearity and stationarity of inflation rates: evidence from the euro-zone countries. Applied Economics45(7), 849-856.
CAPTCHA Image