نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

چکیده
سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک‌ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می‌دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوق‌لیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

References
Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability profitability and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in indonesia. Asian Journal Of Accounting Research. 4(2), 315-326.
Abu Nouri, I., & Gholami, N. (2008). Estimation and comparison of concentration ratio in iranian industries using lignormal model. Journal of Economic Studies, 5(1), 134-111. ( in Persian).
Arrow, K. J. (1973). Higher education as a filter.  Journal of public economics2(3), 193-216.
Asadi, E. (2016). The impact of risk and competition on the profitability of commercial and specialized banks in iran, M.Sc. thesis, shahid ashrafi university of isfahan.
Athanasoglou, P. P.; Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal Of International Financial Markets, Institutions And Money18(2), 121-136.
Beck, T.; Levine, R., & Loayza, N. (2003). Finance and the sources of growth. Journal Of Financial Economics, 58: 261–300.
Berger, A. N., & Hannan, T. H. (1989). The price-concentration relationship in banking. The Review of Economics And Statistics, 291-299.
Budhathoki, P. B.; Rai, C. K.; Lamichhane, K. P.; Bhattarai, G., & Rai, A. (2020). The impact of liquidity, leverage, and total size on banks’ profitability: evidence from nepalese commercial banks. Journal of Economics And Business3(2), 545-555.
Driscoll, J. (2004). Does bank lending affect output? Evidence from u.s., Journal Of Monetary Economics, 51, 451–471.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial structure and development, New haven, ct: yale university press.
Goli, Y., & Mahntafar, Y. (2018). Evaluating the effect of credit and income diversification on the cost efficiency of Iranian banks. Quarterly Journal of Industrial Economics Research, 2(4), 59-72.(in Persian).
Gurley, J., & Shaw, E. (1967). Financial structure and economic development, Economic Development And Cultural Change, 15(3), 257-268.
Hafezi, S., & Tajbakhsh, G. A. (2019). Investigating the relationship between banking sector factors and market structure on profitability of commercial banks in iran, Journal of New Achievements in Humanities Studies, 2(20), 122-107. ( in Persian).
Haji Mullah Mirzaei, H., & Haji Mullah Mirzaei, M. S. (2020). Investigating the effect of financial stimuli on the profitability of selected stock exchange banks. Strategic Budget and Finance Research, 1(4), 181-217. (in Persian).
Hicks, J.R. (1935). The theory of monopoly. Econometrica, 3(1), 1–20.
Jalalzadeh A.; Seyed Morteza, Al Omran, R.; Panahi, H., & Asgharpour, H. (2020). The effect of macroeconomic variables and islamic financing on the returns of private and public banks in Iran. Journal of Economic Modeling, 14(51), 119-136. (in Persian).
Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). The determinants of bank profitability: empirical evidence from european banking sector. Journal of Financial Reporting And Accounting. (65), 21-26.
Marquez, R. (2002). Competition, adverse selection, and information dispersion in the banking industry. The Review Of Financial Studies15(3), 901-926.
McKinnon, P. (1973). Money and capital in economic development, washington DC: brookings institution.
Mehrabani, V. (2016). The effect of higher education on productivity of iranian industries: A comparison of two theories of human capital and filter, Economic Research Quarterly, 16 (62), 158-137. (in Persian).
Mehrabanpour, M. R. ; Naderi Noorini, M. M. ; Inalu, E., & Ash'ari, E. (2017). Factors affecting the profitability of banks. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 119-140. ( in Persian).
Moudud-Ul-Huq, S.; Halim, M. A., & Biswas, T. (2020). Competition and profitability of banks: empirical evidence from the middle east & north african (mena) countries. Journal Of Business Administration Research3(2), 26-37.
Muhanguzi, K. B. (2020). Panel granger causality between bank competition and profitability for multinational banks in sub saharan africa. Available at SSRN 3535398.
Nguyen, T. H., & Tran, H. G. (2020). Competition, risk and Profitability in banking system-evidence from vietnam. The Singapore Economic Review65(06), 1491-1505.
Pagano, M. (1993). Financial markets and growth: an overview. European Economic Review37(2-3), 613-622.
Postinchi, M. (2013). The impact of competition in the banking industry on banks' overdue receivables, Economic Journal, 13 (7 and 8), 5-18. (in Persian).
Pourmehr M.; Sepehr Doost H.; Naziri M. K., & Mehregan N. (2018). The effect of macroeconomic variables and management quality on the profitability of private banks; Structural vector autoregression model approach. Economic Modeling Research. 9(34),  201-254. ( in Persain).
qolipour, A. (2013). The effect of internal and external factors on the profitability of selected banks in Iran, The First National Conference on the Development of Monetary and Banking Management, 1-14. ( in Persain).
Sargolzaei, M., Jalali Farahani, A., Afsari Badi, R., Ahmadi, R. (2020), The effect of financial performance indicators on profitability in bank mellat, Monetary-Banking Research, 13(43), 98-69.
Shaffer, S. (1998). The winner's curse in banking. Journal Of Financial Intermediation7(4), 359-392.
Shair, F.; Sun, N.; Shaorong, S.; Atta, F., & Hussain, M. (2019). Impacts of risk and competition on the profitability of banks: Empirical evidence from Pakistan. PloS One14(11), e0224378.
Shariatzadeh S.; Najafi I.; Shabanzadeh, M., & Zomordian, G. (2015). Investigating the effective factors on the profitability of Iranian commercial banks using the ARDL panel model. Financial Engineering and Securities Management, 7(29), 151-172. ( in Persian).
Shavalpour, S., & Ash'ari, E. (2013), The effect of credit risk on the profitability of banks in Iran, Quarterly Journal of Financial Research, 15(2), 246-229. ( in Persian).
Smirlock, M. (1985). Evidence on the (non) relationship between concentration and profitability in banking. Journal of Money: Credit And Banking17(1), 69-83.
Submitter, G. A. T. R., & Buchory, H. A. (2020). Anomalies of banking intermediation and profit growth (Study on the 10 largest banks in indonesia). Journals And Buchory, Herry Achmad, Anomalies Of Banking Intermediation and Profit Growth (Study On The 10 Largest Banks In Indonesia) (June 30, 2020). Reference To This Paper Should Be Made As Follows: Buchory, 14-22.
Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal Of International Financial Markets, Institutions and Money40, 85-110.
Van den Heuvel, S. J. (2008). The welfare cost of bank capital requirements. Journal Of Monetary Economics, 55(2), 298-320.
Yuanita, N. (2019). Competition and bank profitability. Journal of Economic Structures8(1), 1-15.
Zeinali, M.; Rahimzadeh, F. & Shokohifard, S. (2018). Measuring the effects of market share and number of branches on the profitability of banks. Quarterly Journal of Industrial Economics Research, 2(6), 105-118. ( in Persian).
CAPTCHA Image