نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

چکیده
مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن‌ها مشخص می­شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه­ای (مرجع)، به‌عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده­ا­ند و داده­های مورد استفاده جهت تخمین به‌صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می­باشند. همچنین به‌منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه‌سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال­های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال­های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه‌سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه­گذاری و نرخ کاربری سرمایه می­شود.

کلیدواژه‌ها

References

Modigliani, F. (1977). The monetarist controversy or, should we forsake stabilization policies?. American Economic Review, 67(2), 1-19.
Bernanke, B.S., & Blinder, A.S. (1998). Credit money and aggregate demand. American Economic Review Papers and Proceedings, 78(2), 435-439.
Ahmed, B. S., & Ford, J., Agung, s. (2003). Bank behavior and the channel of monetary policy in Japan, 1965-1999. The Japanese Economic Review, 54(3), 275.
Mohanty, M. S., & Pturner. B. (2006). Foreign exchange reserve accumulation in emerging markets: What are the domestic implications?. BIS Quarterly Review, Bank for International Settlements, 35, 39-52.
Gerlach S., & Smets, F. (1995). The monetary transmission mechanism: evidence from the G7 countries. CEPR Discussion Paper, 1219.
Mishkin, F. S. (2001). The economics of money, banking, and financial markets. Columbia University, New York, America.
Wilbowe, P. (2005). Monetary policy transmission mechanism and bank portfolio behavior: the case of indonesia. A Thesis of PhD, Department of Economics, University of Birmingham, Birmingham, England.  
Bernanke, B.S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic Perspectives, fall, 9(4), 27-48.
Gertler, M., & Gilehrist, S. (1994). Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms. Quarterly Journal of Economics, 95, 309-340.
Pagan, A.; Liu, X., & Robinson, T. (2018). Critically assessing estimated DSGE model: a case of a multi- sector model. Economic Record, 94(307), 349-371.
Rabanal, P. (2018). An estimated dsge model to analyze housing market policies in Hongkong SAR. IMF Working Paper, 18(90).
Sebastian, D. (2017). How to promote alternative macroeconomic ideas; are there limits to running with the mainstream pack? European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, Edward Elgar Publishing, 14(2), 238- 249.
Goncalves, C.; Portugal, M., & Aragon, E. (2016). Assessing brazilian macroeconomic dynamics using a Maekov, switching DSGE model. ECONOMIA, 17, 23-42.
Albaji, Y., Azarbayjani, K., & Daei-Karimzadeh, S. (2020). The response of Iranian economy to monetary and exchange rate policies shocks base on the foreign sector: A dynamic stochastic general equilibrium analysis. Quarterly Journal of Quantitative economics, Doi: 10.22055/JQE.2021.33852.2255. (in Persian)
Bakhshi Dastjerdi, R.; Rahmani, A. & Samadi, S. (2019). An analysis of the empact of financial policy shocks on the stock market: random dynamic general balance approach. Scientific Research Journal of Economic Approach, 8(29), 81-110. (in Persian)
Faaljo, H.; Heydari, H., & Saeedpour, L. (2018). Financial shocks effect on Iran's macroeconomic variables in different oscillating regimes: DSGE MARKOV switching. Scientific Research Journal of Practical Economic Studies of Iran, 7(25), 55-83. (in Persian)
Akbarian, R.; Dehghan Shabani, Z.; Farahani, M. & Marzban, H. (2016). Evaluating the efficiency of financial policy in the Iran’s economy: with FAVAR pattern approach. Journal of Quantitative Economics (Former Journal of Economic Studies), 13(2), 71-92. (in Persian)
Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area. Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175.
Gali, J. (2008). Monetary policy, inflation and business cycle. Princeton University Press, Princeton, America.
Christiano, L.; Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects to a shock of monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45.
Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy. 39(1), 195-214.
Dargahi, H., & Hadian, M. (2016). Assessing the financial shocks effects by emphasizing the interaction between the balance sheet of the banking system and the real segment of the Iranian economy: DSGE approach, Journal of Practical Theories of Economics, 3(1), 1-28. (in Persian)
Fetras, M., & Maabodi, R. (2016). Financial shocks effect on economic growth and income distribution in Iran: random dynamic general balance approach. Scientific Research Journal of Practical Economic Studies of Iran, 5(19), 59-82. (in Persian)
Allegret, J. P., & Benkhodja, M. T. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (algeria). Journal of Policy Modeling, 37, 652-667.
Bao, Y.; Lim, G., & Li, S. (2009). A small open economy DSGE model with a housing sector. Department of Economics The University of Melbourne, Melbourne, Australia.
Burriel, P.; Jesus, F.V., & Juant. R. (2010). Media: a dsge model for the spanish economy. Journal of Spanish Economic Association, 1(1), 175-243.
Canova, F. (2017). Methods for applied macroeconomic research, Princeton University Press, Princeton, America.
Gerali, A.; Neri, S.; Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2008). Credit and banking in a dsge model. Bank of Italy: Working paper.
Wren Lewis, S. (2016). Blanchard on DSGE. Mainly Macro. Available at https://mainlymacro.blogspot.com, Accessed 12 August 2016.
CAPTCHA Image