نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
یکی از دغدغه­های صندوق­های بازنشستگی به­عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه­گذاری پس­اندازهای خرد بیمه­شدگان در حوزه­های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه­گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه­های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده­های تحقیق به­صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب­سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه­گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل­های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم­افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه­گذاری­های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه­گذاری­های بورسی این صندوق را تشکیل می­دهند. همچنین، گروه­های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه­گذاری­ها» و «فلزات اساسی»، به­ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه­های «بانک­ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده­های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به­ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده­اند. نتایج برآورد مدل­ تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه­گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه­گذاری­های بورسی، این صندوق می­بایست سهم سرمایه­گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه­گذاری­ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه­گذاری در «شرکت­های چند رشته‌ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده­های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

Refrencess
Amani, Mohammad Mehdi; Anari, Mohammad Reza. (2018). Actuarial Principals and Requirements for Merging Defined Benefits Pension Funds with Pension Fund of Social Security Organization, Quarterly Social Security Journal 13(2): 59-98.(In Persian)
Abbasi, Ibrahim; Teymouri, Babak; Molaei, Arefeh; Esmaili, Zahra. (2017). The Application of Conditional Value at Risk in Portfolio Optimization based on Structural Breakpoint Approach in Tehran Securities Exchange, 7 (2): 85-103. (In Persian)
Ardia, D.; Boudt, K., & Nguyen, G. (2018). Beyond Risk-Based Portfolios: Balancing Performance and Risk Contributions in Asset Allocation. Quantitative Finance, 8(18): 1249-1259.
Dahlquist, M. & Arne Ø. B. (2018). A Review of NorgesBank’s Active Management of the Government Pension Fund Global, University of Stavanger.
Davis , E. Philip. (2001). Portfolio regulation of life insurance companies and pension funds,  ISSN 1367-580X
Dobra, M., & H. Lubich, B. (2013). Public pension governance and asset allocation. The Business and Economics Research Journal, 6, 1-19.
Dideh-Khani, Hossein; Shiri Ghahi, Amir; Miran, Behzad. (2019). A model for selecting the optimal portfolio in conditions of uncertainty using the mean-odds model (prospective approach to estimate the yield function). Financial Knowledge of Securities Analysis, 12 (43): 73-87.
Ebrahimi, Ilnaz Hemmati, Maryam. (2018). The Role and Effects of Pension Funds on Financial Stability in Iran; The Necessity of a Macro Prudential Authority;, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Monetary and Banking Research Institute, Report code: 293880. (In Persian)
Gordon, J. A. Baptista, A. M. (2001). Economic implication of using a mean-VaR model for portfolio selection: A comparison with mean-variance analysis, Journal of Economic Dynamic control, 26: 94.
Gorjipour, Esmail; Akhavan Behbahani, Ali. (2020). The current situation of small social insurance funds and provide a model for them, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, No. 17094. (In Persian)
Hashemi, Seyed Navid; Molavi, Negar. (2020). Analysis of capital market developments and review of the stock portfolio of pension funds affiliated to the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, Deputy Minister of Economic Affairs and Planning of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. (In Persian)
Hanen, O. A. and Faouzi J. (2014). VaR Computation of Non-Gaussian Stochastic Model, Journal of Advanced Management Science, 2(1): 61-64.
Izadbakhsh, Hamid Reza; Soleimanzadeh, Ahmad; Davari Ardakani, Hamed; Zarrin Bal, Marzieh. (2017). A Systematic Approach for Asset Liability Management of Pension Funds in a Fuzzy Environment, Research and Economic Modeling, 29: 240-201. (In Persian)
Iran Financial Information Processing Center Website (2020). http://www.fipiran.com/
Inderst, G. (2014). Pension fund investment in infrastructure: lessons from Australia and Canada. Rotman International Journal of Pension Management, 7(1). 31-59.
ISSA, (2017). Guidelines on investment of social security funds. Turin.
Li, J., & Xu, M. (2013). Optimal dynamic portfolio with Mean-CVaR criterion. Risks, 1(3). 119-147.
Liu, Y. J., Zhang, W. G. & Zhang, Q. (2016). Credibilistic multi-period portfolio optimization model with bankruptcy control and affine recourse, Applied Soft Computing, 38: 890-906.
Mehdizadeh, Saber; Sabet, Parisa. (2012). Selection of Optimal portfolio of oil company pension fund using Markowitz and VaR models, Third Conference on Financial Mathematics and Applications, Semnan University, Semnan. (In Persian)
Naderi Nooreini, Mohammad Mehdi. (2018). The Best Methodology of Estimation of Value-at-Risk in Iranian Mutual Funds, 6 (1): 159-180. (In Persian)
Rai, Reza; Telangi, Ahmad (2008). Advanced Investment Management, Samat Publications, Second Edition.
Rajabi, Zahra; Gerami, Asghar. (2017). Financial, insurance and economic status of pension funds, Economic Deputy of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. (In Persian)
Rostami, Morteza; Badiani, Hossein (2019). Company Management of Pension Funds in the Social Security System of Iran, 21 (63): 271-295. (In Persian)
Rostami, Morteza; Habibnejad, Seyed Ahmad (2017). The Review of Investment of Iran's Pension Funds in light of Investment Principles, 14 (1): 95-115. (In Persian)
Rahnama Roodposhti, Fereydoun; Mirghafari, Seyed Reza (2013). Portfolio Performance Evaluation at Tehran Stock Exchange: The Use of Value at Risk, Journal of Financial Engineering and Securities Management, 71: 7-27. (In Persian)
Shahsharghi, Mohsen (2016). Bankruptcy of Pension Funds; Fire Under the Ashes of Iran's Economy, Government and Nation Weekly Journal, 10: 10-12. (In Persian)
Social Security Investment Company Website (2020). https://www.ssic.ir/#
Seegert, N. (2017). Optimal Tax Portfolios: An Estimation of Government Tax Revenue MinimumVariance Frontiers. URL: http://www-personal.umich.edu/~seegert/papers/OptimalTaxPortfolios_Seegert.pdf
Sharma, P. & Vipul, (2015). Performance of risk-based portfolios under different market conditions: Evidence from India, Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 34(C). pages 397-411.
Theron, L. Vuuren, G. V. (2018). The Maximum Diversification investment strategy: a portfolio performance comparison, Journal of Cogent Economics & Finance, DOI: http://doi.org/10.1080/23322039.2018.1427533.
Yin, X., Ni, Q. & Zhai, Y. (2015). A novel PSO for portfolio optimization based on heterogeneous multiple population strategy, In 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) (pp. 1196-1203). IEEE.
Yu, X., Sun. H., & Chen, G. (2011). The optimal portfolio model based on Mean-CVaR. Journal of Mathematical Finance, 1, 123-121.
CAPTCHA Image