نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی

2 دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه رازی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

چکیده
بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت­های دولت، هیچ‌گاه با پدیده­هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک­ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه­هایی از بحران همراه بوده­اند و حتی در سال­های اخیر این بحران­ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران­های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره­گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه­مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به‌گونه‌ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی­های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  References

  • Development of financial markets and income inequality in Iran
  • توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در ایران
  • Development of financial and income inequality markets in Iran
  • توسعه بازارهای نابرابری مالی و درآمدی در ایران
  • Can't load full results
  • Try again
  • ..
  • ..
  • Development of financial markets and income inequality in Iran
  • توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در ایران
  • Development of financial and income inequality markets in Iran
  • توسعه بازارهای نابرابری مالی و درآمدی در ایران
  • Can't load full results
  • Try again
  • ..
  • ..
  • Assari Arani, A. Agheli, L & Shafiei, S. 2014. “The Impact of monetary policies on Income distribution in Iran”. Quarterly Journal of Quantitative Economics. 2014. Vol. 6, Issue 22, pp: 105-128. (In Persian).
  • Babecký, J.; Havránek, T.; Matějů, J.; Rusnák, M.; Šmídková, K. & Vašíček, B. (2012). “Leading indicators of crisis incidence: Evidence from developed countries”. Journal of International Money and Finance, Issue 35, pp: 1-19.
  • Bannerjee, A.; Dolado, J. J.; Galbraith, J. W. & Hendry, D. F. (1993). “Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data”. Oxford: Oxford University Press.
  • Bardsen, G. (1989). “Estimation of Long -Run Coefficients in Error Correction Models”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, No. 51, pp: 345– 350.
  • Barrell, R.; Davis, E.; Karim, D. & Liadze, I. (2010). “Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries”. Journal of Banking & Finance, 2010, vol. 34, issue 9, PP: 2255-2264.
  • Bellettini, G. & Delbono, F. (2013). “Persistence of High Income Inequality and Banking Crises: 1980-2010”. Fiscal Policy, Macroeconomics and Growth. CESIFO WORKING PAPER, NO. 4293
  • Bellettini, G.; Delbono, F.; Karlström, P. & Pastorello, S. (2019). “Income inequality and banking crises: Testing the level hypothesis directly”. Journal of macroeconomics, Vol. 62.
  • Bernanke, B.S. (1983). “Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression”, American Economic Review, vol.73, pp: 257–76.
  • Bordo, M.D. & Meissner, C.M., 2012. “Does inequality lead to a financial crisis?”. Journal of Money Finance, Vol. 31, 2147–2161.
  • Borio, C.; Furfine, C. & Lowe, P. (2001). “Procyclicality of the financial system and financial stability: Issues and policy options”. BIS papers, Vol 1, pp: 1-57.
  • Calomiris, C. & Mason, J.R. (1997), “Contagion and bank failures during the Great Depression: the Chicago 1932 bank panic”, American Economic Review, Vol.87, Issue 5, pp: 63_883.
  • Caprio, G. & Martinez-Peria, M. S. (2000). “Avoiding disaster: Policies to Reduce the Risk of Banking Crises”. Discussion Paper, Cairo, Egypt: Egyptian Center for Economic Studies.
  • Caprio, G. & Summers, L. (1993). “Finance and Its Reform: Beyond Laissez-Faire”. World Bank Policy Research Working Paper, 1171.
  • Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (www.cbi.ir). (In Persian)
  • Choong, C. K.; Law, S. H.; Yusop, Z. & Choo, S. S. (2005). “Export-led Growth Hypothesis in Malaysia: A Revisit”. The ICFAI Journal of Monetary Economics4, No. 3, pp: 26–42.
  • Davis, E. P. & Karim, D. (2008). “Comparing early warning systems for banking crises”. Journal of Financial stability, Issue 4(2), pp: 89-120.
  • Davis, E.P. & Zhu, H. (2004). “Bank lending and commercial property prices, some cross country evidence”. BIS Working Paper. No. 150.
  • Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache, E. (1997). “The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing and Developed Countries”. IMF Working Paper, vol.106.
  • Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache, E. (2005). “Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey”. IMF Working, Paper, 96.
  • Derakhshan, M. (2008). “The Nature and Causes of Financial Crisis in 2008 and its Impact on Iranian Economy”. Center for Strategic Research, Thehran, 2008. (In Persian).
  • Diamond, D. W. & Dybvig, P. H. (1983). “Bank runs, deposit insurance, and liquidity”. The journal of political economy, pp: 401-419.
  • Domac, I & Martinez, Peria, M.S. (2003). “Banking crises and exchange rate regimes: Is There a Link? ” .Journal of International Economics, Issue 61, pp 41-72.
  • Ebrahimi, M. & Ale Morad, M., (2008). “Development of financial markets and income inequality in Iran”. Jounnal of Monetary and Banking Reasearch, 2008, vol.2, Issue 6, pp: 109-131. (In Persian)
  • Goldstein, M. & Turner, P. (1996). “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options”. BIS Economic Papers, No. 46.
  • Haubrich, J.G. (1990). “Nonmonetary effects of financial crises: lessons from the Great Depression”. Journal of Monetary Economics, Vol.25, Issue 2, pp: 52_223.
  • Herring, R. J. & Wachter, S. M. (1998). “Real Estate Cycles and Banking Crises”, An International Perspective (No. 298). Wharton School Samuel Zell and Robert Lurie Real Estate Center, University of Pennsylvania.
  • Kaminsky, G. & Reinhart, C.M. (1999), “The Twin Crises: the Causes of Banking and Balance of Payments problems”, American Economic Review, 89.
  • La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). “Government Ownership of Banks”. Journal of Finance, Isuue 57, pp: 265–30.
  • Laeven, L. & Valencia, F. (2008). “Systemic Banking Crises: A New Database”. IMF Working Paper, No. 224.
  • Marashdeh, H. (2005). “Stock Market Integration in the MENA Region: An Application of the ARDL Boundsss Testing Approach”. University of Wollongong Australia, Economics working Paper, pp: 5-27.
  • Marchionne, F & Parekh, S. (2015). “Growth, Debt and Inequality”. Economic Issues, Vol. 20, Part 2. 
  • Mehregan, N., Abbasian, E., Ardalan, B., 2014. "Multiple Analysis of Income Inequality in Iran with an Approach to the Generalized Gini Coefficient", Quarterly Journal of Economic Development Policy, Al-Zahra University, 2 (2). (In Persian).
  • Mishkin, F. S. (2001). “The Economics Of Money, Banking And Financial Markets”,6 th Edition, Boston : Addison Wesley.
  • Moshiri, S., and Nadali, M., 2013. "Identifying the effective factors in the banking crisis in the Iranian economy", Quarterly Journal of Economic Research (Islamic-Iranian approach), 13 (48), 27-1. (In Persian).
  • Pahlavani, M.; Wilson, E & Worthington, A. C. (2005). “Trade-GDP Nexus in Iran: An Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model”. Faculty of Commerce Papers, University of Wollongong.
  • Pascal, P. (2017). “Historical Patterns of Inequality and Productivity around Financial Crises”. Working Paper Series 2017-23, Federal Reserve Bank of San Francisco, revised 25 Sep 2017.
  • Perez-Campanero, J. & Leone, A. M. (1991). “Liberalization and financial crisis in Uruguay, 1974-87”. Banking crises: Cases and issues, pp: 276-375.
  • Perugini, C.; Hölscher, J. & Collie, S., 2015. “Inequality, credit, and financial crises”. Cambridge Journal of Economics, Issue 39(1), pp: 1-31
  • Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1999). “An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis”. Chapter 11, Cambridge University, Cambridge.
  • Pesaran, M. H. & Resaran, B. (1997). Microfit 4.0, Oxford University press.
  • Pesaran, M. H.; Shin, Y. & Smith, R. (2001). “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, No.16, pp: 289-326.
  • Prvin, S. & Taherifard, E., (2008). “The Effects of Monetary Policy on Poverty and Distribution (the Case of Iran)”. Quarterly Journal of Economic Research, Research Institute of Economics. 2008, Issue 4(8), pp: 95-128. (In Persian).
  • Rajan, R.G. (2010). “Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy”. Princeton University Press, Princeton.
  • Rhee, D. & Kim, H. (2018). “Does income inequality lead to banking crises in developing countries? Empirical evidence from cross-country panel data”. Economic Systems, Issue 42, pp: 206-218.
  • Santos, J. A. (2001). “Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature”. Financial Markets, Institutions & Instruments, Issue 10(2), pp: 41-84.
  • Shajari, P., Mohebikhah, B., 2010. "Prediction of Banking Crises and Balances Using the KLR Marking Method (Case Study: Iran)". Money and Economics Quarterly, 4, 152-115. (In Persian).
  • Shakeri, A., Maliki, A., 2009. "Evolution in the idea of ​​income distribution in the twentieth century". Economic Research Journal. 9 (4), 88-57. (In Persian).
  • Shrestha, M. B. & Chowdhury, K. (2005). “ARDL Modelling Approach to Testing the Financial Liberalization Hypothesis”. Economics Working Paper, Australia: University of Wollongong, pp: 5- 15.
  • Statistics Center of Iran, Statistical Yearbook of the country, 2015.
  • Stiglitz, J. E. (2012). “The Price of Inequality: How today’s Divided Society Endangers Our Future”. W.W Norton & Co, New York.
  • Stockhammer, E. (2015). “Rising inequality as a cause of the present crisis”. Cambridge Journal of Economics, Issue 39(1), pp: 1-31.
  • Tang, T. C. (2003). “Japanese Aggregate Import Demand Function: Reassessment from ‘Bound’ Testing Approach”. Japan and the World Economy, No. 4(15), PP: 419–436.
  • Von Hagen, J & Tai-kuang, H. (2004). “Money Market Pressure and the Deter-minants of Banking Crises”. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, Isuue 5.
  • World Bank, World Development Indicators (2018). (worldbank.org).
  • Zarei, Z & Komijani, A. (2015). “Identification and Prediction of Banking Crisis in Iran”. Quarterly Journal of Economical Modeling, 2015, vol. 9, pp: 1-23. (In Persian).
CAPTCHA Image