نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
مطالبات غیر جاری بانک‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانک‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده‌گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می‌کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می‌پردازد. به‌منظور نمایش ریسک‌کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره‌ای به کل وام‌های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده‌گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص‌های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک‌ها استفاده می‌شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می‌‌دهد که افزایش درآمد بهره‌ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک‌های موردمطالعه دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می‌باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده‌گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

 
References
[1] Abrishami, H., Mehrara, M. and Tamadonnejad, A. (2009). Investigating the relationship between foreign trade and economic growth in developing countries: Generalized method of moments. Journal of Knowledge and Development. 16(26), 44-62. (in Persian)
[2] Abrishami, H., Tohidinia, A. and Heshmati Molaei, A. (2017). Ethical risk in interest-free banking operations. Quarterly Journal of Environmental Risk Management. 7(1), 47-60. (in Persian)
[3] Aghaei, M. and Rezagholizadeh, M. (2016). Investigating the factors affecting the volume of NPL of selected branches of Sepah Bank. Quarterly Journal of Islamic Financial Studies and Banking. 3(2), 95-111. (in Persian)
 [4] Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of Specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-279.
[6] Atoi, N. V. (2018). Non-performing loan and its effects on banking stability: Evidence from national and international licensed banks in Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics, 9(2), 43-74.
[7] Banerji, S. F. and Basu, P. (2015). Borrower's moral hazard, risk premium, and welfare: A comparison of universal and stand-alone banking systems. The Journal of Economic Asymmetries, 12(1), 61-72.
[8] Berk, I., Kasman, A. and Kilinc, D. (2018). Towards a common renewable future: The system-GMM approach to assess the convergence in renewable energy consumption of EU countries. The Journal of Energy Economics. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.02.013
[10] Duran, M. A. and Vivas, A. L. (2013). Off-balance-sheet activity under adverse selection: The european experience. Journal of Economic Behavior and Organization, 85(1), 176–190.
[11] Engle, R., Moshirian, F., Sahgal, S., and Zhang, B. (2014). Banks non-interest income and global financial stability. The Centre for International Finance and Regulation (CIFR). WORKING PAPER.
[12] Farhang, A., Asnaashari, A., Abolhassani, A., Ranjbar, F and, Biabani, M., (2016). Non-profit income, risk and profitability in the banking industry. Economic Modeling Quarterly Journal. 10(35). 47-70. (in Persian)
[13] Hakimipour, N., (2018). Assessing how banking factors affect non-performing loans of Iranian 9 banks (GMM dynamic panel model approach). Quarterly Journal of Financial Economics. 12(42). 99-120. (in Persian)
[14] Heydari, H., Zavarian, Z. and Nourbakhsh, I. (2010). Investigating the effect of macroeconomic indicators on non-performing loans. Journal of Money and Economics. 9(4). 20-49. (in Persian)
[15] Hsiao, C. (1986). Analysis of panel data. Cambridge University Press.
[16] Louzis, D. P., Vouldis, A. T., and Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking and Finance. 36(4), 1012-1027.
[17] Nazarpour, M. and Olad, M. (2017). Moral hazard and adverse selection and how to manage them in specialized banks and the proposal of the islamic consultative assembly. Journal of Religion and Law. 4(15), 9-42. (in Persian)
[18] Mehrara, M. and Ali Rezaei, A. (2010). Quality of institutions and effects of trade liberalization in selected developing countries. Quarterly Journal of Business Research. 8(14), 1-32. (in Persian)
[19] Merkl C. and Stolz, S. (2009). Banks’ regulatory buffers, liquidity networks and monetary policy transmission. Applied Economics, 41(16), 2013-2024.
[20] Nguyen, T. C., VO, D. V., and Nguyen, V. C. (2015). Risk and income diversification in the Vietnamese banking system. Journal of Applied Finance and Banking, 5(1), 99-115.
[21] Rodoni, A. and Yaman, D. (2018). Asymmetric information and non-performing financing: Study in the Indonesian islamic banking industry. AlIqtishad Journal of Islamic Economics, 10(1), 416-430.
[22] Salas, V. and Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings bBanks. Journal of Financial Services Research, 22(3). pp. 203-224.
[23] Sarlak, A. and Johari, F. (2016). The analysis of the existence of the hypothesis of adverse selection on the relationship between off-balance-sheet items and the bank’s risk. Advances in Mathematical Finance and Applications, 1(1), 85-94.
[24] Shahchera, M., Arbabian, S., and Shadrokh, M. (2013). Identification of moral hazard in the banking system of iran. Journal of Money and Economy, 8(3), 63-87.
[25] Shahidul Islam, Md. And Nishiyama, I. SH. (2019). Non-performing loans of commercial banks in south asian countries: Adverse selection and moral hazard issues. Asian Economic and Financial Review, 9(9), 1091-1106.
[26] Stiglitz, J. E. and Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410.
[27] Toghyani, M., Samadi, S. and Sadeghi, Z. (2015). Analyzing the issue of asymmetric information in interest-free banking partnership agreements and its solutions. Islamic Economics Knowledge Quarterly. 6(1), 5-34. (in Persian)
[28] Uchida, H., I. Uesugi and H. Iwaki. (2017). Adverse selection versus moral hazard in financial contracting: Evidence from collateralized and non-collateralized loans. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). WORKING PAPER.
[29] Yavari, K and Ashrafzadeh, S. (2005). Economic integration of developing countries, application of gravity model with integrated data by GMM method and convergence. Quarterly Journal of Business Research. 3(36). 1-28. (in Persian)
[30] Zanganeh, I. and Nahtani, N. (2017). The role of asymmetric information in banks' financial decisions and the risk of improper selection. 10th International Conference on Economics and Management. Islamic Azad University, Rasht Branch
 
CAPTCHA Image