نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی‌، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار ، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 دانشیار، موسسه آموزش عالی بیمه اکو ، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخص‌‌‌‌های کشورها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبت‌‌‌‌های آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده جهانی شدن می‌باشد.
بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بهره‏گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی به بررسی تأثیر ادغام جهانی از جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بر ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ بیمه‏های زندگی و ضریب نفوذ بیمه‏های غیرزندگی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای چشم انداز ایران در طول دوره 2017-1997 می پردازد.
نتایج حاصل اکیداً بر تأثیر معنی‏دار شاخص‌‌‌‌های جهانی‌شدن بر روی ضریب نفوذ بیمه اشاره دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که کلیه جوانب جهانی‌شدن به خصوص جهانی شدن اجتماعی بر ضریب نفوذ بیمه تأثیر دارد، در کشورهای چشم انداز ایران جهانی‌شدن صرفاً از بعد اقتصادی و سیاسی بیشتر  ضریب نفوذ بیمه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به علت سهم بالای بیمه‏های زندگی در کشورهای توسعه یافته، اثر جهانی شدن بر این گروه بیمه‏ای چشمگیرتر از کشورهای چشم انداز ایران می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

 1. 1. اسدی قراگوز، س. ارشدی، ع.و حاجی،غ.، 1396. عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته.پژوهشنامه بیمه، سال سی و دوم، شماره3، ص21-40.
  2. جلائی، ع.جعفری، م.،جعفری،س.، 1393. بررسی تاثیر توسعه مالی بر قرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در ایران. فصلنامه مطالعات کاربردی دراقتصاد ایران، شماره 9، صص 53-92
  3. رنجبر،ه.سامتی،م. محسنی،ف. ،1390. تحلیل تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (Asena) . پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره4.
  4. راستی،م.،1389.تاثیر توسع مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به WTO. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره4، صص161-151.
  5. فتاحی،ش.گل خندان،ا.1394،.بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی بر بوت استراپ.فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، سال سوم، شماره 6.
  6. کد خدایی،ح .1380 . بیمه،بانک و بورس:مثل توسعه مالی.فصلنامه صنعت بیمه،ش 64، صص44-131
  7. محمدی، ح.اعلایی،م. و اصغرنژاد،ا.، 1393.بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. سیاستهای راهبردی و کلان، شماره 6، صص 37-25.
  8. مولایی،ع.1384. بررسی تاثیر حق بیمه دریافتی شرکت‌‌‌‌های بیمه بر میزان ‌‌‌‌سرمایه‌گذاری آنها در بازار مالی (باتاکید بر بیمه عمر) . فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستمم شماره1، ص151-170.

  9. Ángela, C. Rodrigo, T. 2014. Insurance use and economic growth in Latin America. Some panel data evidence, Lecturas de Economia, 81 (julio-diciembre 2014), pp. 31-55
  10. Asghar, N. & Z. Hussain. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Developing Countries Rec-ent Evidence from Panel Data. Pakistan Economic and Social Review, 52(2): pp. 99-126.
  11. Baltagi, B.H., Demetriades, P.O., & Law, S.H. (2009). Financial development and openness: Evidence from panel data. Journal of development economics, 89(2), 285-296.
  12. Barro, R.J & X. Martin. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill, Inc.
  13. Becker, B. & D. Greenberg. (2005). Financial Development and International Trade. World Bank.
  14. Chang, C. P., & Lee, C. C. (2010). Globalization and economic growth: A political economy analysis for OECD countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173.
  15. Chen, S.S., Cheng, S.C., Pan, G. & T.P. Wu. (2013). the Relationship between Globalization and Insurance Activities: A Panel Data Analysis. Japan and the World Economy, 28, 151-157.
  16. Chien-Chiang, L. Yi-Bin, Ch 2016. . Globalization and insurance activity: Evidence on the industrial and emerging countries. North American Journal of Economics and Finance 36 (2016) 328–349.
  17. Farlex financials dictionary (2009), farlex, inc.
CAPTCHA Image