نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دهه­های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان‌ها به منظور بقا نمی­توانند فعالیت­های خود را فقط در بخش­های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت­ها و متنوع سازی در فعالیت­هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش­های موثر که شرکت­ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می‌دهند، بهره­گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می­باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت­ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی­های کارآفرینانه اقدام می­نماید. بررسی­ها نشان می­دهد که بهره­گیری از این روش­ها باعث بهبود عملکرد شرکت­ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می‌شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه­های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه­های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه­های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت­های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت­ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت­ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

 
[1]      Aktan, B.  & Bulut, C. (2008). Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, 69-79.
[2]      Aliabadi, S. Dorestani, A. Balsara, N. (2013). The Most Value Relevant Accounting Performance Measure by Industry. Journal of Accounting and Finance vol. 13(1) 2013
[3]      Antonic, B., & Hisrich, R.D., (2003). Clarifyijng the intrapreneurship concept, Journal of Small Buseaness and Interprise Development, 10(1),7-24.
[4]      Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2003). Privatization, corporate entrepreneurship, and performance: Testing a normative model. Journal of developmental entrepreneurship, 8(3), 197.
[5]      BARRETT, H. & WEINSTEIN, A. (1998) “The effect of market orientation and organizational flexibility on corporate entrepreneurship”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 23(1): 57-67.
[6]      Bayarçelika, E. B., & Özşahin, M. (2014). How entrepreneurial climate effects firm performance Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150(September), 823–833.
[7]      BIRKINSHAW, J. (1997). ENTREPRENEURSHIP IN MULTINATIONAL CORPORATIONS: THE CHARACTERISTICS OF SUBSIDIARY INITIATIVES. Strategic Management Journal. Vol 18:3, 207-229
[8]      Blais, C., Jack, R. E., Scheepers, C., Fiset, D., & Caldara, R. (2008). Culture shapes how we look at faces. PloS one, 3(8), e3022.
[9]      Bulute,I, & Alpken, L.,(2006). Behavioral Consequences of an Intrapreneural Climate within Large Organization: An Integrative Proposed Model, The South East European Journal of Economics and Buseaness, 1(2), 64- 70.
[10]  Carine & Pottelsberg, B., (2001). Intrapreneurship & Reivention of the Corporation, Business Horizons.
[11]  Caliendo, M., & Kritikos, A.S. (2012). Is entrepreneurial success predictable? An ex-ante analysis of the character-based approach. Kyklos, 61(2), 189-214.
[12]  Calisto, M.L., Sarkar, S. (2017). Organizations as biomes of entrepreneurial life: Towards a clarification of the corporate entrepreneurship process.  Journal of Business Research .Volume 70, January 2017, Pages 44-54.
[13]  Cornwall, J. R., & Perlman, B. (1990). Organizational entrepreneurship. Richard d Irwin.
[14]  Covin, J. G., & Miles, M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship theory and practice, 23(3), 47-63.
[15]  Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship theory and practice, 16(1), 7-26.
[16]  Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic management journal, 10(1), 75-87.
[17]  Echols, A.E., & Neck, C.P., (1998). The Impact of behaviors and structure on corporate Intrapreneural Success, Journal of Manegerial Psychology, 13(1.2), 38-46.
[18]  Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990). Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 5-15.
[19]  Hagel, J. Seely Brown, J. Samoylova, T. Lui, M. (2013) “Success or struggle: ROA as a true measure of business performance”. Report 3 of the 2013 Shift Index series, Deloitte Insights.
[20]  Heinonen, J., & Korvela, K. (2003). How about measuring intrapreneurship. Small Business Institute, Turku School of Economics and Business Administration.
[21]  Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. Academy of management perspectives, 25(2), 57-75.
[22]  Hisrich, R. D., & Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship and small business research–a European perspective. Journal of small business and enterprise development, 9(2), 172-222.
[23]  Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (1986). Establishing a new business venture unit within a firm. Journal of Business Venturing, 1(3), 307-322
[24]  Hodge, S. A. (2008). US States Lead the World in High Corporate Taxes. Tax Foundation, Website: http://www. taxfoundation. org/publications/show/22917. html.(March 18).
[25]  Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of business Venturing, 17(3), 253-273.
[26]  Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2), 29-37.
[27]  Hylton, P., & Otoupal, W. (2005). Combining Engineering and Mathematics in and Urban Middle School Classroom. In Proceedings of the 2005 ASEE GSW Conference (pp. 23-24).
[28]  Ireland, R., Kuratko,D., & Morris, M.H., (2006). A health audit for corporate entrepreneurship: innovation at all Levels, Journal of Buseaness Strutegy, 27(2), 21-30.
[29]  Ireland, R.D., & Hitt, M.A., (1999).,Achivement and maintaining strategic competetiveness in the 21st century: Therole of strategic leadership. Academy of Management Executive, 13(1), 43-57.
[30]  Kreiser, P. M., Marino, L. D., & Weaver, K. M. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship theory and practice, 26(4), 71-93.
[31]  Kuratko, D. F. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, and practice. Cengage Learning.
[32]  Kuratko, D. F., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2014). Why implementing corporate innovation is so difficult. Business Horizons, 57(5), 647-655.
[33]  Kuratko, D. F. (2007). Corporate entrepreneurship. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 3(2), 151-203.
[34]  Kuratko, D. F., Montagno, R. V., & Hornsby, J. S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic management journal, 49-58.
[35]  Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2001). Improving firm performance through entrepreneurial actions: Acordia's corporate entrepreneurship strategy. Academy of Management Perspectives, 15(4), 60-71.
[36]  Kuratko, D. F. (1989). New venture creation: a laboratory course for entrepreneurship education. Journal of Education for Business, 64(6), 248-250.
[37]  Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2004). Corporate entrepreneurship behavior among managers: A review of theory, research, and practice. In Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth (pp. 7-45). Emerald Group Publishing Limited.
[38]  Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Goldsby, M. G. (2004). Sustaining corporate entrepreneurship: modelling perceived implementation and outcome comparisons at organizational and individual levels. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 5(2), 77-89.
[39]  Leising, K. J., Sawa, K., & Blaisdell, A. P. (2007). Temporal integration in Pavlovian appetitive conditioning in rats. Animal Learning & Behavior, 35(1), 11-18.
[40]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172.
[41]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Enriching the entrepreneurial orientation construct-a reply to" entrepreneurial orientation or pioneer advantage".
[42]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172.
[43]  Lwamba, N.M., Bwisa, H. and Sakwa, M. (2014). Exploring the Effect of Corporate Entrepreneurship on Financial Performance of Firms: Evidence from Kenya’s Manufacturing Firms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 352-370.
[44]  Miles, M. P., Munilla, L. S., & Darroch, J. (2009). Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5(1), 65-76.
[45]  Miller, D. (2011). Miller (1983) revisited: A reflection on EO research and some suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 873-894.
[46]  Morris, N. M., Kuratko, D. F., & Pryor, C. G. (2014). Building blocks for the development of university-wide entrepreneurship. Entrepreneurship Research Journal, 4(1), 45-68.
[47]  Morris, M. H., & Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations. South-Western Pub.
[48]  Parker, S. C. (2004). The economics of self-employment and entrepreneurship. Cambridge University Press.
[49]  Parker, S. C. (2007). Policymakers beware. Handbook of research on entrepreneurship policy, 4, 54-63.
[50]  Romero-Martínez, A. M. & Fernández-Rodríguez, Z. & Vázquez-Inchausti, E. (2010). Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms. Journal of World Business. Volume 45, Issue 1, January 2010, Pages 2-8
[51]  Thompson, W. G., Longstreth, G. F., Drossman, D. A., Heaton, K. W., Irvine, E. J., & Müller-Lissner, S. A. (1999). Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut, 45(suppl 2), II43-II47.
[52]  Turró, A., Urbano, D., & Peris-Ortiz, M. (2014). Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 88, 360-369.
[53]  Wang, Y., & Zhang, X. (2009). Operationalization of corporate entrepreneurship and its performance implications in China: An empirical study. Journal of Chinese Entrepreneurship, 1(1), 8–20.
[54]  Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of business venturing, 6(4), 259-285.
[55]  Zahra, S. A. (1993). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship theory and practice, 17(4), 5-21.
[56]  Zahra, S. A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of business venturing, 8(4), 319-340.
[57]  Zahra, S. A. (1995). Corporate entrepreneurship and financial performance: The case of management leveraged buyouts. Journal of business venturing, 10(3), 225-247.
[58]  Zahra, S. A., & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of business venturing, 10(1), 43-58.
[59]  Zahra, S. A., Jennings, D. F., & Kuratko, D. F. (1999). The antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: The state of the field. Entrepreneurship Theory and practice, 24(2), 45-65.
CAPTCHA Image