نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعت نفت

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی  با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک  بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف‌کنندگان  به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن‌ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی  بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل‌سازی رفتار قیمت نفت خام  در بازار آتی می‌باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم‌گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه‌گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می‌نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت‌خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی‌که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت‌خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده‌های سری زمانی سال‌های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می‌دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با  نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم  و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری انتظارات بازار از قیمت نفت‌خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Abbasi, Gh & Shafagh, M. (2012). Comparative study of the effect of oil price volatility on stock market index in exporting and importing countries (study of countries of Iran and Germany), National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Gorgan, Applied Scientific University of Golestan Province. (In Persian)
[2] Baky Haskouei, Morteza. And Khajewand, Fatemeh (2012). Forecast of fluctuations in futures markets. Quarterly Journal of Financial Information Analysis of Securities, seventh year, 23, pp. 108-75. (In Persian)
[3] Bollerslev T. 2008. Glossary to ARCH (GARCH), CREATES Research Paper 49:1-46.
[4] Caporale, Guglielmo Maria, Ciferri, Davide and Giradi, Alessandro (2010), “Time-Varying Spot and Futures Oil Prices Dynamics”, Working Paper, Brunel University, Department of Economics and Finance.
[5] Chinzara, Z. (2011). “Macroeconomic Uncertainty and Conditional Stock Market Volatility in South Africa”, South African Journal of Economics, 79(1), pp.27-49.
[6] Derakhshan, M. (2004). Derivatives and Risk Management in Oil Markets (second ed). Tehran: Energy Studies. (In Persian)
[7] Fayyaz, A., and Daly, K. (2011). “The Impact of Oil Price Shocks on Stock Market Returns: Comparing GCC Countries with the UK and USA”. Emerging Markets Review, Vol 12, Issue 1, pp 61-78.‏
[8] Fama E.F. and K.R. French. (2001). “Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?” Journal of Financial Economics, 60, (1),43
[9] Filis, G. & Degiannakis, S. & Floros, Ch. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries, International review of financial analysis, 20.
[10] Hotelling, H. (1931). The economics of exhaustible resources, Journal of Political Economy, No. 39 (2) pp 137–175
[11] Kameli, A. R. (2009). Theory of crud pricing. In N. Hossieni (Ed.), Medhanism of crude oil trandings in physical markets. (pp. 49-62). Tehran: Institute for International Energy Studies (IIES). (In Persian)
[12] Kaufmann & Robert, K. (2011). The role of market fundamentals and speculation in recent price changes for crude oil, Energy policy, 39(3), 105-115.
[13] Keshavarzian, M & Zamani, M. (2010). The effect of the US dollar exchange rate fluctuation on crude oil prices, Journal of Energy Economics Studies,27(7), 150-131. (In Persian)
[14] Mabro, R. (1998). “OPEC behaviour 1960–1998”: a review of the literature J. Energy Lit., IV.1 (1998), pp. 3-27
[15] Mehrzad. (2011). A Study on the Dynamic Behavior and Turbulence of Crude Oil Prices and Gas in the ARDL-GARCH Model, Journal of Energy Economics, Vol. 29, pp. 181-195. (In Persian)
[16] Mohajeri, P. (2011). Investigating Spott Pricing and Upcoming WTI Crude Oil. Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 5, 102-75. (In Persian)
[17] Photros, M. H & Hoshidiri, M. (2016). Investigating the effect of crude oil price fluctuations on Tehran Stock Exchange returns fluctuations. Multivariate GARCH approach, Iranian Journal of Energy Economics, Vol. 5, 147-177. (In Persian)
[18] Pindyck & Robert, S. (2001). The dynamics of commodity spot and futures markets: a primer, The energy journal, 22(3), 1-29.
[19] Shamsuddin S. M. (2006). Effects of USA interest rate on World oil Prices and Oil Revenues of OPEC Members Countries, PhD thesis, Allameh Tabataba'i University. (In Persian)
[20] Wang, M. L., Wang, C. P., and Huang, T. Y. (2010). “Relationships among Oil Price, Gold Price, Exchange Rate and International Stock Markets”. International Research Journal of Finance and Economics, Vol 47, pp 80-89.
[21] Working, Holbrook. (1949). The Theory of Price Storage, American Economic Review, vol. 30, December, pp.1254-62.
CAPTCHA Image