نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه‌ای و بورسی است. شرایط زمینه‌ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله­گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می‌باشند.
براساس این مدل، راهبردها عبارت از  اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می‌باشند. در پایان پیشنهاد‌هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Asgari, Mohammad Mehdi and Azimzadeh, Mohammad. (2004). Comparative analysis of reinsurance and providing solutions to implement reinsurance in the Islamic Republic of Iran. Islamic Financial Research; 3 (2): 130-99.(In Persian)
[2] Barrieu, P. Albertini, L. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. A John Wiley and Sons Publication.
[3] Butt, M. (2007). Insurance, Finance, Solvency II and Financial Market Interaction. The Geneva Papers on Risk and Insurance; 32 (2): 16-33.
[4] Cummins, JD. Weiss, MA. (2009). Convergence of Insurance and Financial markets: Hybrid and securitized risk-transfer solutions. The Journal of risk and insurance; 493-545.
[5] Delavar, A. (2001). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Growth pub(In Persian)
[6] Doherty, NA. Richter, A. (2006). Moral Hazard, Basis Risk, and Gap Insurance, Journal of Risk and Insurance; 69 (2): 129-141.
[7] Erwann, MK. Morlaye, F. (2008). Extreme Events, Global Warming, and Insurance-Linked Securities: How to Trigger the Tipping Point, The Geneva Papers.
[8] Fatanat, Mohammad and Nasserpour, Alireza. (2009). Fundamentals of Securities Securing in Insurance Companies. Second International Conference on Financing Development in Iran. (In Persian)
[9] Gibson, R. Habib, MA. Ziegler, A. (2014). Reinsurance or securitization: The case of natural catastrophe risk. Journal of Mathematical Economics; 53: 79-100.
[10] Goshay, RC. Sandor, RL. (1973). An inquiry into the feasibility of a reinsurance futures market. Journal of Business Finance; 5 (2): 56–66.
[11] Jin, Z. Yang, H. Yin, G. (2015). Optimal debt ratio and dividend payment strategies with reinsurance. Insurance: Mathematics and Economics; 64: 351–363.
[12] Malcolm, PW. Kimberly, J. (2007). Insurance Risk Securitization. Journal of Structured Finance; 12 (4): 49-54.
[13] Michael, MJ. (2002). Securitization of Life Insurance Businesses,” in M. Lane, ed., Alternative Risk Strategies (London: Risk Books).
[14] Mousaviyan, Abbas. Mahdavi, Ghadir and Mirtaher, Mohammad Javad. (2005). Islamic reinsurance bonds to transfer risk in the oil industry. Islamic Quarterly Journal of Research; 4 (2): 40-5. (In Persian)
[15] Mahdavi, Asghar Agha and Nasserpour, Ali Reza. (2012). Investigating the dimensions of the jurisprudential mechanism of issuing natural disaster bonds. Strategic Management Thought; 6 (2): 32-5. (In Persian)
[16] Mir Motahari, Seyed Ahmad (2001). The role of insurance companies in the capital market. Insurance Quarterly, 64 (10): 145-154(In Persian)
[17] Qui, J. Li, M. Wang, Q. Wang, B. (2012). Catastrophe risk reinsurance pricing. Emphasis; 2: 11-15.
[18] Upreti, V. Adams, M. (2015). The strategic role of reinsurance in the United Kingdom’s (UK) non-life insurance market. Journal of Banking & Finance; 61: 206–219.
[19] Vedeno, D. Miranda, M. Dismukes, R. Glauber, J. (2004). Economic Analysis of the Standard Reinsurance Agreement. Selected Paper Presented at AAEA Annual Meeting Denver, CO, August 1-4.
[20] Vahidi Asl, Qasem and Sakhaei, Ali. (2007). Related risks and excess reinsurance. Insurance Industry Quarterly; 22 (3): 19-3. (In Persian)
[21] Soleimani, Saeed. Sadeghi, Mehdi and Fatanat, Mohammad. (2004). Designing a joint insurance investment fund to increase reinsurance capacity. Journal of Investment Knowledge Research Quarterly; 3 (9): 81-65. (In Persian)
[22] Staking, K. Babbel, D. (1995). The Relation Between Capital Structure, Interest Rate Sensitivity, and Market Value in the Property- liability Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 62(4): 120-135.
[23] Swiss, Re. (2008). sigma preliminary estimates of catastrophe losses in 2007.
[24] Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
CAPTCHA Image