نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه مازندران

3 یزد

چکیده

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می­تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره­وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت‌های بیمه­ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال­های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم‌افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.
نتایج این بررسی نشان می­دهد که از میان شرکت­های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص‌های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می‌باشد. در میان شرکت‌های بیمه­ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص­های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهندة نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می­دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت‌های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه‌ای قرار دارند.
همچنین اکثر شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.
در خصوص بعد مالی نیز می­توان گفت؛ اگرچه شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت‌ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می­دهد که این شرکت‌ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه‌ای را می‌طلبد.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Bardbar, Gh. Mansouri, H. and Jamali, R. (2008). The Study of the Relationship between Organizational Culture and Human Resources Productivity in the Insurance Industry (According to a Survey of Highly-Managed Insurance Companies of Yazd City). Insurance Industry Quarterly, Year Twenty Second, No. 4, pp. 179-207. (in Persian)
[2] Coeli, a. (1996). Data Envelopment Analysis and Productivity Analysis: A review of the Options, The Economic Journal, vol.109, No. 456. Pp.458-462.
[3] Charans, A, Cooper, WW & Rhodes, E 1978, 'Measuring the efficiency of decision makingunits',European Journal of Operational Research, vol. 2,pp. 429-44.
[4] Chuan Hu,W, Lai, M-Ch & Huang H-Ch 2009,' Rating the relative efficiency of financial holding companies in an emerging economy: a multiple DEA approach',Expert Systems with Applicationsvol. 36, pp. 5592–9.
[5] Dobson, AM & Waters, M. (1989). Changing culture: new organizational approaches, Institute of Personnel Management.
[6] Emami Meybodi, Ali (2000). Principles of Measuring Productivity and Productivity, Institute for Business Studies and Research.
[7] Ghobadian, A, Speller, S & Jones, M. (1994). 'Service quality: concept and models', International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 11, no. 9, pp. 43-66.. (in Persian)
[8] Hamphrey, John and Hobbes, Faya, Knowledge Translation, Hoor Dakht and Khalili Shourin, Sohrab (1997). Productivity and Benefits, Tehran, Firoozeh Publications
[9] Haghighi, M., Mazlomi, N. and Akbari, M. (2007). Comparison of the Quality of Public and Private Company Services of the Insurance Industry in Iran. Insurance Industry, Quarterly Journal of the Year, 23, pp. 47-65. (in Persian)
[10] Hajjarian, Masoud. (2003). An overview of the insurance industry in the world and Iran. (in Persian)
[11] Hemmati, A. Bagherzadeh, H. and Salimi, A. (2007). Review of Technical Efficiency and Saving to the scale of production of Iranian state insurance companies during the years 1991 to 2005, using the data envelopment analysis method, Insurance Industry Quarterly, Twenty-second year, pages 57 to 85. (in Persian)
[12] Mehregan, Mohammad Reza (2004). Evaluation of the Efficiency of Airline Travel Agents Using Data Envelopment Analysis Model, Journal of Management Knowledge, Volume 17, Number 4. (in Persian)
[13] Mehregan; Mohammad Reza (2004). Quantitative Models in Organizational Performance Evaluation, Faculty of Management, University of Tehran. (in Persian)
[14] Shah Tahmasebi, Ismail and Hosseini, Khodadad and Adel Azar (2011). Measuring the Competitive Costuming Efficiency of Iran Based on the Quantitative Model of Diamond-Gun Porter Compared to Selected Countries - DEA Approach, Journal of Commercial Management, Volume 3, Issue 9, Payare 1390 Rials, pp. 91-112.. (in Persian)
[15] Sueyoshi, T & Goto, M. (2009). 'Can R&D expenditure avoid corporate bankruptcy? comparison between Japanese machinery and electric equipment industries using DEA–discriminante analysis',European Journal ofOperational Research, vol. 196, pp. 289–311.
[16] Sigma 2006, 'World insurance in 2006', Swiss Reinsurance Company, no.4.
[17] www.Mellatinsurance.com
CAPTCHA Image