نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 ‍‍‍پیام نور

3 پیام نور

چکیده

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه‌گذاری ‌ارزشی ‌و ‌رشدی)، محسوب می‌شود. این نسبت‌، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می‌کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده‌است با استراتژی کانسلیم‌ به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه‌گذاری ‌رشدی‌ و ‌کیفی) ‌و مدل تکنیکی، ارزیابی شده‌است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید‌کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های پانل و مقطعی صورت گرفته‌است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج‌ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی‌دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده‌است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Abbasi, E. and Jahrami, H.(2012). “The Profitability of Technical Analysis Rules in Tehran Stock Exchange and Several of Selected Countries With a Bootstrap Appoach”, Journal of Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), Vol. 3, No.12, pp. 61 - 79. (In Persian)
[2] Bahmani Zargari,R. Amini Lari,M. (2015). Offering Automatic Trade Algorithm by Indicators of Iran Stock Exchange. Journal of Novel Applied Sciences. 4(1) .pp. 43-49. (In Persian)
[3] Beyoglu, B. and Ivanov, M. (2008). Technical analysis of CAN SLIM stocks (Unpublished major qualifying project report). Worcester Polytechnic Institute, Worchester, MA.
[4] Cheh, J. J., Kim, I. W. and Jang-hyung, L. (2011). Does a simplified version of CAN SLIM investment strategy benefit naive investors?. Proceedings Business and Information, 8.
[5] Fathi, S. and Parvizi, N.(2016). “The Profitability of Technical Analysis: Combining Osillators With Moving Average Rules”, Journal of Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), Vol.7 , No.28, pp. 41 - 53. (In Persian)
[6] Gilette, 2005, An Empirical Test of German Stock Market Efficiency. Center for Applied Statistics and Economics; Institute for Statistics and Econometrics.
[7] Gilligan, N. (2009). Exit Strategy Analysis with CAN SLIM Stocks. Worcester Polytechnic Institute Journal. Project Code: MJR 300.pg. no. 1-58.
[8] Goudarzi, A,. Najafi Saremi, Y. and Gourani, P.(2013). “The Use of Multiple Attribute Decision Making in Stock Rating With CAN SLIM Model”, Journal of Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), Vol. 4, No.16, pp. 155 - 171. (In Persian)
[9] Kiyosaki, R. and Lechter,Sh.(1999). “Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom Rich Dad's CASHFLOW”. Translator:Rajabi Abhari, A.(2013). Tehran: Publishers Setus.
[10] Kiyosaki, R. and Lechter,Sh.(2000).” Rich Dad's Guide to Investing: What the Rich Invest in, That the Poor and the Middle Class Do Not!”. Translator:Sepehr Pour, N.(2011). Tehran: Publishers Avin.
[11] Lutey, Crum, Rayome, (2013). Outperforming the Broad Market: An Application of CAN SLIM Strategy. ASBBS E-Journal Vol.9, No. 1. Summer 2013, ISSN: 1557-5004, pg. No. 90-96.
[12] Lutey, M. Crum, M. Rayome, D. (2014). OPBM II: An Interpretation of the CANS LIM Investment Strategy. Journal of Accounting and Finance. 14(5) .114-123.
[13] Lutey, M. Kabir Hassan, M. Rayome, D. (2017). An Application of CAN SLIM Investing in the Dow Jones Benchmark. Proceedings of 9th Annual American Business Research Conference 10 - 11 July 2017, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA ISBN: 978-1-925488-41-8.
[14] Lim, S. CFTe. MSTA. Yanyali,S – Savidge,J. (2016). Do Ichimoku Cloud Charts Work and Do They Work Better in Japan?. International Federation of Technical Analysts. 16(1) .18-24.
[15] Manesh Patel. (2010). Trading with Ichimoku Clouds :The Essential Guide to Ichimoku kinko Hyo Technical Analysis. WILEY, New York City.
[16] Mirzaei, H,. Khodamipour, A. and Pourheidari, A.(2017). “Applying Multi Objective Genetic Algorithms in Portfolio Optimization by Technical Investors”, Journal of Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), Vol.7 , N0. 29, pp. 67 - 84. (In Persian)
[17] Najafi, M. and Asgari, F. (2013). Using CANSLIM analysis for Evaluating Stocks of the Companies Admitted in Tehran Stock Exchange. Journal of American Science. 9, (4s), 129-134. (In Persian)
[18] Nicole Elliott. (2007). Ichimoku Charts: An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds. Harriman House , Cambridge.
[19] Roodposhti, F.R,. Nematiyan, M. and Zohri, M.(2012). “Investigation CAN SLIM & CAPM Models of Performance Assessment Based on”, Journal of Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), Vol. 3, No. 10, pp. 41 - 61. (In Persian)
[20] Schadler, F. P. and Cotton, B. D. (2008). Are the AAII stock screens a useful tool for investors?. Financial Services Review, No.17, 185-201.
[21] Tehrani, R., Esmaeili, M. (2012).“Investigating Effect of Important Indicators of Technical Analysis on Short Term Investment of Investors in Tehran Stock Exchange”,
Journal of Quarterly Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), Vol. 5, No. 13, pp. 21 - 33. (In Persian)
[22] Tehrani, R,. Piri, P. and Gourani, P.(2014). “Feasibility Study of Using Hybrid Model of CAN SLIM in Tehran Stock Exchange with Econometrics Approach's”, journal of Quarterly Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), Vol.7, No. 21, pp. 29 - 42. (In Persian)
[23] William, O. (2004).The Succesful Investor,Mc-Graw-Hill ,Newyo- rk,first Edition.19.
[24] William, O. (2009). How to Make Mony in Stocks,A Wining System in Good Times or Bad , Mc-Graw-Hill, Newyork,Fourth Edition.
CAPTCHA Image