نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب می‎شود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاست­های تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم­جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعۀ حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL)طی دورة زمانی 1354-1395 به‎کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می­تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می­توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایۀ انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم‎چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل­های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Abrahamsen, E. and F. Asche. (2010). “The Insurance Market’s Influence on Investments in Safety Measures”, Safety Science, Vol.10: Pp. 1279-1285.
[2] Adibpour, Mehdi and Mohammadi Viaei, Azadeh. (2017). The Impact of Economic Corruption on Income Distribution Inequality, Strategic and Macro Policy Quarterly, 4(14): 153-168. (in Persian)
[3] Ahmadi, Ali Akbar., Rostaminia, Mohammad Esmail and Gheibi, Alireza. (2017). The Impact of Financial Development on the Distribution of Income in Selected Developing and Developed Countries using the Generalized Method of Momentum (GMM), Financial Economics (Financial Economics and Development), 10, (36): 15-32. (in Persian)
[4] Aizenman, J., Jinjarak, Y., Ngo, N., & Noy, I. (2018). Vocational Education, Manufacturing, and Income Distribution: International Evidence and Case Studies. Open Economies Review, Vol. 29(3),Pp. 641-664.
[5] Ale-omran, Roya and Shokohifard, Siamak. (2016). The Impact of Financial Sector Development on Income Distribution Index: (Dynamic Panel Data Approach), Development Economics and Planning, 5 (2): 43-74. (in Persian)
[6] Alhassan, A.L and V., Fiador. (2014). “Insurance-Growth Nexus in Ghana: An Autoregressive Distributed Lag Bounds Cointegration Approach”, Review of Development Finance Vol. 4, Issue 2: Pp 83–96.
[7] Ang, J.B. (2009), “Financial Liberalization and Income Inequality”, MPRA, Paper No. 14496.
[8] Arena, M. (2008). “Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries”, Journal of Risk & Insurance, Vol. 75(4): Pp. 921-946.
[9] Asadzadeh, Shiva and Naqibi, Mohammad. (2018). The Impact of Insurance Development on Economic Growth in Selected Countries (Emphasizing on the Role of Environmental Institutions), Applied Economics, 8 (26): 73-87.
[10] Asari, Abbas., Naseri, Alireza and Aghaei, Majid. (2009). The Impact of Financial Development on Poverty and Inequality in OPEC Countries, Economic Research Quarterly, 9 (3): 29-51. (in Persian)
[11] Azizi, Firoozeh and Pasban, Fatemeh, (2008). The Relationship between Life Insurance and Economic Growth of Iran, Journal of Insurance Industry, 47: 62-75. (in Persian)
[12] Banerjee, J. J. Dolado, and R. Mestre.(1998). “Error-Correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single-Equation Framework”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 19(3): Pp. 267–283
[13] Beck, T., Demiraguc-Kunt, A. and R., Levin (2004). “Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence”, World Bank Policy Research Working Paper 3338, World Bank, Washington D.C.
[14] Bonfiglioli, A. (2012). “Investor Protection and Income Inequality: Risk Sharing Vs Risk Taking”, Journal of Development Economics, Vol. 99: 92-104.
[15] Caroli, E. and C. Garcia-Peñalosa. (2002). “Risk Aversion and Rising Wage Inequality”, Economic Letter, Vol. 77: 21–26.
[16] Checchi, D. and C. Garcia-Peñalosa. (2004). “Risk and the Distribution of Human Capital”, Economic Letter, Vol. 82: Pp. 53–61.
[17] Dahmardeh, Nazar and Shokri, Zainab. (2010). The Impacts of Financial Development on Income Distribution in Iran, Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 18 (54): 147-164. (in Persian)
[18] Elmi, Z. and F. Ariani. (2011). “Financial Development and the Distribution of Income in MENA”, Iranian Economic Review, Vol. 28: Pp. 1-11.
[19] Elmi, Zahra and Ariani, Faezeh. (2013). The Impact of Financial Development on Income Distribution in Iran, Journal of Business Research, 69: 133-158. (in Persian)
[20] Galor. O and J. Zeira. (1993). “Income Distribution and Macroeconomics”, Review of Economic Studies, Vol. 60, Pp: 35-52.
[21] Garcia-Peñalosa, C. and S.J. Turnovsky. (2005). “Production Risk and the Functional Distribution of Income in A Developing Economy: Tradeoffs and Policy Responses”, Journal of Development Economic, Vol. 76: Pp. 175–208.
[22] Greenwood, J. and B. Jovanovich. (1990). “FinancialDevelopment,Growth, and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy, Vol. 98: Pp. 1076-1107
[23] Han, L., Li, D., Moshirian, F. and Y., Tian. (2010). “Insurance Development and Economic Growth”, the Geneva Papers On Risk and Insurance, Vol. 35(3), Pp. 183-99.
[24] Harold D. and Skipper, J.R. (1998). “Foreign Insurance in Emerging Markets: Issues and Concerns”, Washington, D. C: International Insurance Foundation
[25] Hooshmand, Mahmoud and Daneshnia, Mohammad. (2011). The Impact of Financial Development on Economic Growth in Iran, Monetary-Financial Economics Journal, (Former Knowledge and Development) New Period, 18 (2): 44-60. (in Persian)
[26] Hosseinzadeh, Hedayat. (2017). The Impact of Economic Growth on Income Distribution in Middle Eastern and North African Countries: An Spatial Econometric Approach, Economic Research and Policies, 25 (82): 233-260. (in Persian)
[27] Hosseini, Seyyed Shamsuddin. (2015). Income Distribution in Iran Using Gini and Atkinson Indices from 2001 to 2013, Economic Research and Policies, 23 (74): 55-74. (in Persian)
[28] King, R.G. and Levine. R. (1993). “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics. Vol. 108, No. 3: Pp. 717-737.
[29] Khodadad Kashi, Farhad and Heydari, Khalil. (2008). Investigation of Income Distribution in Iran Using Taille, Atkinson Index and Gini Coefficient, Economic Research Quarterly, No. 4 (Special Edition of Economic Adjustment Scheme): Kugler, M. and R., Ofoghi. (2005). “Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from the UK”, Working Paper, Division of Economics, University of Southampton, .151-179. (in Persian)
[30] Jaberi Khosroshahi, Nasim., Mohammadvand Nahidi, Mohammad Reza and Norouzi, Davood. (2012). The Impact of Financial Development on Income Inequality in Iran, Economic Growth and Development Research, 2 (6): 173-208. (in Persian)
[31] Jafari Samimi, Ahmad and Ebrahim, Kargar. (2006). Does Insurance Development Support Economic Growth? (Iranian Economic Analysis 1959-2003), Journal of Economic Research, 6 (2): 17-39. (in Persian)
[32] Jahangard, Esfandiar. (2011). Insurance and Economic Growth in Iran, Journal of Economic Research and Policies, 19 (59): 53-80. (in Persian)
[33] James, A. (2008). “What Are the Mechanisms Linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia?”, Economic Modelling, Vol. 25: Pp. 38–53
[34] Lee, Ch-Ch, Lee, Ch-Ch & Chiua, Y-B. (2013). “The Link Between Life Insurance Activities and Economic Growth: Some New Evidence”, Journal of International Money and Finance, Vol. 32: PP. 405–427
[35] Levine, R. (2004). “Finance and Growth: Theory and Evidence”, NBER Working Paper.
[36] Li, F. and Y. Liao. (2014). “Directors and Officers Liability Insurance and Investment Efficiency: Evidence from Taiwan”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 29(1): Pp. 18–340.
[37] Li, H., Squire, L. and H., Zou. (1998). “Explaning International and Interttemporal Variations in Income Inequality”, the Economic Journal, 108, Pp 26-43.
[38] Liang, Z. (2006). “Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application to Urban China”, Journal of Economic Development, Vol. 31(2): PP. 1-21
[39] Manoel, F. and M., Bittencourt. (2006). “Financial Development and Inequality: Brazil 1985-99”, Working Papers 26, Society for the Study of Economic Inequality, Revised.
[40] Mehregan, Nader and Salarian, Mohammad. (2008). The Effect of Social Insurance on Income Inequality in Iran, Journal of Social Welfare, 8 (30-31): 243-263. (in Persian)
[41] Merton, R. C. (1992). “Financial Innovation and Economic Performance”, Journal of Applied Corporate Finance. Volume 4, Issue 4: PP. 12–22.
[42] Merton, R.C. and Bodie, Z. (1995). “A Conceptual Framework For Analyzing the Financial Environment”, in the Global Financial System: A Functional Perspective, Eds: D.B. Crane, Et Al., and Boston, MA: Harvard Business School Press.
[43] Mirzaei, Amir., Hassani, Mohammad and Noureddini, Seyed Sadr al-Din. (2014). The Impact of Important Insurance Characteristics on Economic Growth in OPEC Member States Using the GMM Dynamic Panel Model, Insurance Research Journal, Twenty-ninth Year, Issue 1, Cell No. 113: Pages 1-22. (in Persian)
[44] Mohagheghzadeh, Fatemeh, Shirin Bakhsh, Shamsollah, Najafizadeh, Abbas, Daghighi Asli, Alireza. (2017). The Impact of Life and Non-Life Insurance on Economic Growth. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 6 (23): 205-230. (in Persian)
[45] Motameni, M. (2015). Private Insurance and Income Inequality in Iran, Asian Economic and Financial Review, 2015, Vol. 5(3): PP.418-425.
[46] Noferesti, Mohammad (1999). Unit Root and Cointegration in Econometrics; Rasa Institute of Cultural Services, First Edition. (in Persian)
[47] Pesaran, M.H. and Pesaran. B. (1997), “Working With Microfit4.0: Interactive Econometric Analysis”, Oxford: Oxford University Press.
[48] Pesaran, M.H., and Shin. Y. (1996). “Co-Integration and Speed of Convergence to Equilibrium”, Journal of Econometrics, Vol. 71: Pp. 43-117.
[49] Rossignolo, D. (2017). Taxes, Expenditures, Poverty, and Income Distribution in Argentina. Commitment to Equity Handbook: A Guide to Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty: Pp. 1-30
[50] Saint-Paul, G. and T. Verdier, (1996). “Inequality, Redistribution and Growth: A Challenge to the Conventional Political Economy Approach”, European Economic Review, 40: PP 719-28
[51] Sadeghi, Seyed Kamal, Beheshti, Mohammad Bagher, Ranjpour, Reza and Ebrahimi, Saeed. (2017). Fiscal Policies and Income Distribution in Iran: FAVAR Approach, Economic Modeling, 11 (39): 75-98. (in Persian)
[52] Samadi, Ali Hossein and Shah Ali, Leila. (2017). The Impact of Population Transition on Government Expenditures and Income Distribution in Iran: Application of The Threshold Cointegeration, Economic Research, 2 (52): 325-346. (in Persian)
[53] Samadi, Ali Hossein, Dehghan Shabani, Zahra and Moradi Kouchi, Atefeh. (2015). Spatial Analysis of the Impact of Income Distribution Inequality on Economic Growth in Iran, Economic Growth and Development Research, 5 (19): 57 - 72. (in Persian)
[54] Sameti, Majid and Sajjadi, Zahra Sadat. (2012). The Impact of Financial Development on Income Inequality: A Case Study of Developing Countries, Macroeconomic Research Journal, 7 (14): 129-150. (in Persian)
[55] Shah Abadi, Abolfazl., Ahmadi, Masoumeh and Moradi, Ali, (2018). Interaction between financial development and economic freedom on insurance penetration factor in selected countries failing to develop insurance industry, Journal of Economic Modeling Research, 8 (31): 41-68. (in Persian)
[56] Shahbazi, Kiomars., Bashir Khodaparasti, Ramin and Ehterami, Mahmoud. (2013). The Relationship between Life and Non-Life Insurance Development and Economic Growth in Iran: Application of the Bands Test Approach, Insurance Research Journal, 28 (3): 21-47. (in Persian)
[57] Sharif Zadegan, Mohammad Hossein. (2007). Strategies for Economic Development and Social Justice, Journal of Social Welfare, 6 (24): 9-29. (in Persian)
[58] Suleiman, A. B. and Aamer. S. A. (2007). “Financial Development and Economic Growth: the Egyptian Experience”, Journal of Policy Modeling, Article in Press.
[59] V. Burkhauser, R. & K.I., Simon. (2010). “Measuring the Impact of Health Insurance on Levels and Trends in Inequality”, NBER Working Paper No. 15811
[60] Wadlamannati, K.C. (2008). “Do Insurance Sector Growth & Reforms Effect Economic Development? Empirical Evidence from India”, the Journal of Applied Economic Research, Vol. 2(1): Pp. 43-86.
[61] Ward, D. and Zurbruegg, R. (2000). “Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from OECD Countries”, the Journal of Risk and Insurance, VOL.67 (4), Pp. 489-506.
[62] Webb, Ian P., Grace, M.F. & D. Skipper, Harold. (2002). "The Effect of Banking and Insurance On the Growth of Capital and Output, Center For Risk Management and Insurance Working Paper No. 02-1, Robinson College of Business, Georgia State University, Atlanta. Www.Centinsur.Ir
[63] Zhicheng Liang. (2006). “Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application Turban China”, Journal of Economic Development, Vol. 31, No. 2: Pp. 1-21.
CAPTCHA Image