نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

3 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها وانتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، هم‌چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به‌عنوان شاخص‌های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می‌کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه‌های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت‌های بزرگ برای شرکت‌های زنجیره تأمین مقرر می‌گردد.
این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت‌های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه‌گذاری‌ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده‌سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت‌های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت‌های مالی و پایش نسبت‌ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت‌های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت‌های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت‌های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت‌های قطعه ساز نیز گردیده است.

کلیدواژه‌ها

[1] Atkinson H., Hamburg J. and Ittner Ch. (1994). Linking Quality to Profits: Quality-Based Cost Management, Milwaukee, WiAsq Quality Press, USA.
[2] Christopher Anthony Jacobs (2003). Financial engineering in factory, unpublished master thesis, Stanford University.
[3] Cooper D. W., Morgan G. R., Alonzo R., Margart S. (2001). Capital budgeting models: theory vs. practice, MC Graw Hill publication.
[4] Donovan Susanne (2006). Using Cost of Quality to Improve Business Results, available at: https://cours.etsmtl.ca/gpa776/Documents/2011/Cours/S%C3%A9ance%202/COQ-case-study-ASQ.pdf
[5] IKCO−Deputy quality, supplier affairs, & the evaluation and resource promotion unit. (2009). Specific requirments of SAPCO-the engineering designer and supplier of automotive components for IKCO. Second Edition.
[6] IKCO−Deputy quality, supplier affairs, & the evaluation and resource promotion unit. (2006). Specific requirments of SAPCO-the engineering designer and supplier of automotive components for IKCO. First Edition.
[7] IKCO−Deputy quality, supplier affairs, & the evaluation and resource promotion unit. (2006). Implementation guidance for specific requirments of SAPCO-the engineering designer and supplier of automotive components for IKCO.
[8] Peacock., E. (2005). Cost Management by Customer Choice. Management Accounting Quarterly, 6(3), 58-69.
[9] Service delivery platform corporation company (2010), annual report, available at: http://www.businesswire.com/news/home/20110727006400/en/Research-Markets-Global-Service-Delivery-Platform-Market
[10] Swenson D., Ansari S., Bell J., and Kim W. (2003). Best practices in target costing. Management Accounting Quarterly, 4(2): 12-17.
[11] The MEDRAD packaging company. (2009). it’s a Matter of Time: Ship Servicers Use Quick Kaizen to Shorten Long Turnaround. Unpublished Report, USA.
CAPTCHA Image