نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

[1] Abdaly, A. ;dosty, Sh.;nikbakht. A. R.(2009). The Designing of efficiencyValuation and Gradationmodel of Tejart bankbranchs with use DAE Method, Bank and Economy, 98-100, 16-20, 46-50. (In Persian)
[2] Abrahimy, S.(1385).Survey Esfahangovernmental banks efficiency with use DAE Method,EconomicResearch, 3(4), 75-93.(In Persian)
[3] Abryshamy, H. ;Mehara, M. ; Ajorlo, M. (1387), Survey of sumptuary efficiency in bank system:Mellat bank case Study, EconomicBulletin, 8(1), 173-197. (In Persian)
[4] Abtahy, s.h. ;kazemi, b. (1378), Efficiency, Tehran: Institute of Commercial reading and research. (In Persian)
[5] AL-shanmari.;solimi. (1998).Modeling the operating efficiency of banks: a nonparametric methodology. Logistics Information Management, 11(1), 5-17.(In English)
[6] AmamyMeybody, E. (1379), Doctrine of efficiency (Scientific and Application), Tehran: Institute of Commercial reading and research.(In Persian)
[7] Anayiotos, G.; others.(2010).The efficiency of emerging Europs banking sector before and after the recent economic crisis. International Monetary Fund, 247-267.(In English)
[8] Bauer, P.W.; others. (1998). Consistency conditions for regulatory analysis of financial instituions; a comparisonof frontier efficiency methods. Forthcoming journal of economics and business, 97(2).(In English)
[9] Berg,S.A.; others.(1993). Banking Efficiency in the Nordic Countries. Journal of Banking and Finance, 17, 371-388.(In English)
[10] Berger, A.; Humphrey, D.B. (1998). Measurement and efficiency. (In English)
[11] Coelli,t. (1996). A Guide to DEA version 2.1: Data envelopment analysis (computer) Program,Departman of econometrics university of New England, Armidail, 1-49.(In English)
[12] Coelli,T.; others.(1997),An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. United States of America: Springer. (In English)
[13] Dadgar, Y. ; Nick Nemat, Z. (1386), Application DEA model in economic units evaluation, Case Study: Tejart bank wardenships, Jastarhay-e- economic, 4(7), 11-54. (In Persian)
[14] Dash,M.; Charles,Ch. (2009). A study of technical efficiency of banks in India. Social Science Electronic Publishing. (In English)
[15] Fare,R.; Lovell, C. A. K. (1978). Measuring the Technical fficiency. Journal of Economic Theory, 19(1), 150-162.(In English)
[16] Haghyghat, g.; Nasiry, n. (1382), Survey of bank systemefficiency with use of DEA metod, Case study: Keshavarzy bank, economicresearch, 9(171), 10-135. (In Persian)
[17] Hoseany, S.H. ;Sory, A.r. (1386), Estimation of efficiency Iran banks andeffective ingredient on it, economicresearch, 7(2), 127-155. (In Persian)
[18] Hoseanzadeh-e-Bahrainy, M.H. ; Najy, E. ; Chamanegir, F, (1387), The Compare of economic efficiency governmental and private banks in Iran with use DAE Method, Danesh and development, 5(25), 1-30. (In Persian)
[19] Iran CenteralBnke, (1388), Economic report and balance sheet 1386, Tehran: Office of peruse economic policys. (In Persian)
[20] Islamic University Malaysia. 1-141.
[21] Issues in commercial banking. National Bureau of Economic Research,92(1), 245-300. (In English)
[22] Kashanipor, M. ;Ghazizade, M. (1387), Identify of effectiont variables and Ratios in measure effeciont bank branches,Daneshvar, 15(32), 93-108. (In Persian)
[23] Khtaea, M.; Usefy-e- Hajyabad, R. (1386),Valuate OF technical efficiency of Maskan bankwith use of DEA metod,Program and Budget, 12(2), 55-84. (In Persian)
[24] Mehregan, M. R. (1383), Quantity models in evaluation organization operation,Tehran: Tehran univercityIssue.(In Persian)
[25] Mohd,Z. ; NorAiza, B. (2007). Efficiency of Islamic and conventional commercial banks in Malaysia (2000-2004). Department of Economics National University of Singapore, 288-315.(In English)
[26] Nafar, N. (1380), Evaluation technical efficiency of human force in Iran banks, Bank and Economic, 22, 27-36. (In Persian)
[27] Rabinz, S. (1384), Organization theory, (Alvany and Danaeafard), Tehran: Safar. (In Persian)
[28] Staub, R.B. (2009). Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach.TheBanco Central doBrasil, 200, 3-48.(In English)
[29] Taheryan, M. (1388),Survey efficiency in process of give out electricity corporation,M.A. thesis, Ferdowsi university of Mashhad (In Persian)
[30] TulueyAshlaghy, A.; HoseanyKhezry, M. (1386), Evaluation purchase unites of gas corporation with use of DEA metod,Technical review, 38, 23-27. (In Persian)
[31] Usefy, k.h. ;Hafezy, B. (1386), efficiency in banking industrial, case Study: Esfahangovernmental banks, researchs and policysSeasonal, 39(57), 27-40. (In Persian)
CAPTCHA Image