نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
با توجه به این‏که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال‏های گذشته دارای روند صعودی بوده‏است، در این مطالعه سعی شده‏است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم‏ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می‏توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم‏های بین‏المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می‏تواند نتایج مفیدی برای سرمایه‏گذاران و برنامه‏ریزان به همراه داشته باشد.
به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می‏شود تا علاوه‏بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه‏ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده‏ی خود ‏رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه‏گیری نوسانات استفاده می‏شود. زیرا این مدل‏ها می‏توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته‏ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر‏گذاری این نوسانات در کوتاه‏مدت و بلند‏مدت ارزیابی شده‏است.
نتایج نشان می‏دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه‏مدت و هم در بلند‏مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه‏مدت مثبت و معنی‏دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند‏مدت بزرگ‏تر از ضرایب کوتاه‏مدت است و این نشان می‏دهد که در بلند‏مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش‏تر واکنش نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

[1] Ali Ahmadi, S. and Ahmadlo, M. (2011), Forecast the Gold Coin Future Contracts prices by ARIMA models in Iran Mercantile Exchange (IME), Financial Knowledge of Securities Analysis, 1(9):74-61. (In Persian)
[2] Bogner, S. (2003). "Gold vs. US Dollar".
[3] Delavari, M. and Rahmati, Z.(2010),The analysis of volatility of gold coin price fluctuations in Iran using ARCH models, Knowledge & Development, 17(30):51-68. (In Persian)
[4] Ebrahimmi, A. (2011), Adherence to the official exchange rate, the central bank in currency markets and gold challenge, Economic News, 130: 124-133. (In Persian)
[5] Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series. University of Alabama.
[6] Ismail, z., Yahya, A. and Shabri, A. (2009). Forecasting Gold Prices Using Multiple Linear Regression Method. American Journal of Applied Sciences, 6(8): 1509- 1514.
[7] Keshtkar, M.(2009), A Study of the status of the world gold market in recent decades and the factors influencing on this market, Economy News, 124:34-52. (In Persian)
[8] Khaemasunun, P. (2008). Forecasting Thai Gold Prices. www.wbiconpro.com/3-pravit.
[9] Khalili Khah, A. and Zirak, M. (2006), The Study on Factors affecting the price volatility of gold during the final five months of 1384 and April 1385,Economic Journal,6(61,62):5-14. (In Persian)
[10] Kumar, D. (2014).Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness. IIMB Management Review, 32: 1-12
[11] Mishra, P. K., Dus,J. R. and Mishra, S. K. (2010). Gold Price Volatility and Stock Market Returns in India. American Journal of Scientific Research, 9: 47-55.
[12] Noferesti, M. (2010), Unir Root and Co-integration in Econometrics: Tehran: Ressa. (In Persian)
[13] P. Jones, C. (2005), Investment Management: Translation: Tehrani, R. and Norbakhsh, A. Tehran: Negahe Danesh. (In Persian)
[14] Pashaeefam, R. and , Omidipour, R. (2009), The Effect of Inflation Rate on Real Stock Return in Iran Economy, Journal of Economic Research and Policies, 50:93-133. (In Persian)
[15] Sarfaraz, L. and Afsar, A. (2005), A study on the factors affecting gold price and a neuro-fuzzy model of forcast, Economic Research, 16:149-165. (In Persian)
[16] Shafiee, S. and Topal, E. (2010). An Overview of Global Gold Market and Gold Price Forecasting. Resources Policy, 35: 178-189.
[17] Sharp, F. (2009). Investment Management: translation: Shareat Panahi, S. M. and Jafari, A. Tehran: Etehad. (In Persian)
[18] Wang, K. M., Lee, Y. M. and Nguyen, T. (2011). Time and place where gold acts as an inflation hedge: An application of long-run and short-run threshold model. Economic Modelling, 28: 806–819.
CAPTCHA Image