نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فردوس- مشهد

2 اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

چکیده

چکیده
نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور‏های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور‏های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ‏ها و توانمندی-‏های ملی فراوان، با ضعف ‏ها و تهدید‏های بسیاری نیز مواجه می باشد.
هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد‏های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد‏های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد‏های دولتی شامل وزارتخانه ‏های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش ‏های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه ‏های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید‏ها و فرصت ‏های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس ‏های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد‏های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد‏ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید.
نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد‏های حکومتی به عوامل و راهبرد‏های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها

[1] Abtahi, S. H., & Moosavi, S. M. (2009). The Formulation of HRM Strategies (Case Study a Spiritual Organization of Iran). Journal of Human Resources Management Researche, No. 3, pp. 1-23, (in Persian).##
[2] Alho, J., & kangas, J. (1997). Analyzing Uncertainties in Experts' Opinions of Forest Plan Performance. Forest Science, No. 43, pp. 521–528.##
[3] Aliahmadi, A., Fatholah, M., Tajoldin, I. (2007). A Whole Vision on Strategic Management. Alhadi publication. ##
[4] Amini, M. T., & Khabaz Bavil, S. (2009). The Formulation of Strategies Using the Method of Comprehensive Framework for Strategy Formulation (Case Study Sahand Khodro Tabriz). Journal of Business Management. Vol. 1, No. 2, pp. 3-17, (in Persian).##
[5] Andrews, Kenneth R. (1980). Concept of Corporate Strategy. Irwin ##
[6] Arabi. S. M. (2007). Strategic planning. Cultural researches bureau publishing, Tehran, (in Persian).##
[7] Athanasios, Kriemadis. (2002). Strategic Sport Management, International Sports Law Review. No 3.##
[8] David, Fred R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases", New York, Ny: Prentice Hall.##
[9] Edquist, C. & Johnson, B. (1997). Institutions and Organizations in Systems of Innovation. (1st Ed,). London##
[10] Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamic of innovation. Research policy, Vol. 29, pp. 109-123##
[11] Freeman, C. (1995). The National System of Innovation' in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, Vol. 19, pp 5-24. ##
[12] Ghazinuri, S., Ghazinuri, S. (2008). Extraction of national innovation system reform strategies based on comparative studies of selected countries”. Journal of Science and Technology Policy, No. 1, pp. 65-81. (in Persian).##
[13] Gibbons, M. (1994). The New Production of Knowledge. London: Sage##
[14] Haji Hosseini, H., Mohamadi, M., Abasi, F., Eliasi, M. (2011). Governance of the Innovation System of Iran Based on the Cycle of Innovation Policy. Journal of Science and Technology Policy. Vol. 4, No. 1, pp. 33-115. (in Persian).##
[15] Holt, K. (1987). The Role of the User in Product Innovation. in R Rothwell and J Bessant (Eds) Innovation, adaptation and growth, pp. 1-12, Elsevier, Amsterdam##
[16] Honger, J. D., & Villen, T. L. (2002). Literature of Strategic Management. (M. Erabi & D.Izadi, Trans), Cultural Researches Bureau Publishing, Tehran, (in Persian).##
[17] Intarakumnerd, P. & Chaminade, C. (2007)," Innovation System Policies in Less Successful Developing countries: The case of Thailand ", CIRCLE, Lund University, Sweden##
[18] Jamali Paghale, M., Shafizadeh, E. (2012). Comparative Analysis Approach to Research and Development in Iran and Some Advanced Countries”. Journal of Parks and incubators. Vol. 4, No. 1, pp. 33-115. (in Persian).##
[19] Karppi; I., Kokkonen; M., (2011). SWOT-Analysis as a Basis for Regional Strategies", Nordregio Working Paper.##
[20] Klofsten, M., Jones-Evans, D. and Scharberg, C. (1999). Study of Triple Helix Development in Sweden. Journal of Technology Transfer, vol. 24, No. 2, pp. 30-49##
[21] Lerner, Alexandra, L. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education. College of Business Administrain and Economics, California state university. ##
[22] Lundvall, B. & Bjorn J. (1994). The Learning Economy. Journal of Industry Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 23–42. ##
[23] Madhushi, M., Tari, G. (2007). Strategies for Development of Non- Petroleum Export of Mazandaran. Journal of Business Research, No. 44, pp. 195- 233, (in Persian).##
[24] Manteghi, M., Hasani, A., Bushehri, A. (2009). Identify the Policy Challenges of the National Innovation System. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 2, No. 3, pp. 87-102. (in Persian).##
[25] Moosavi, M., (2010). Evaluation Current Situation of Human Resources for Mashhad Municipality and Providing Solutions and Strategies for Its Improvement According to Vision. Research project for Mashhad municipality.##
[26] Moshabbaki, A. (2006). Strategic Management. Termeh Publishing, Tehran, (in Persian).##
[27] Moshiri, B. (2011). Open Innovation in the Development of the National Innovation System. World Conference on Science Parks, Denmark. ##
[28] OECD. (2006). STEP Working Paper, OECD Review of Switzerland’s Innovation Policy, Swiss##
[29] OECD. (2009). OECD Reviews of Innovation Policy: Korea Seoul.##
[30] Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. (3rd Ed,). Luxembourg, OECD: Statistical Office of the European Communities.##
[31] P.Forbes. (1996). Handbook of Strategic Planning”; Air Dole Group.##
[32] Radfar, R., Khamse, A. (2008). The Role of Government, Academia and Industry in Innovation and Strengthen the National System of Innovation in Iran. Journal of Parks and incubators, No. 15, pp. 29-34. (in Persian).##
[33] Sobhani, A., Tajali, M. (2012). Facilities Needed to Strengthen the Role of Universities in the National Innovation System from Professors of Semnan University. Journal of Research in Educational Administration. Vol. 3, No. 4, pp. 149-176. (in Persian).##
[34] Tracy Yang et al.(2008). Research Paper Series: Strategies for the People’s Republic of China’s Small and Medium Enterprise Development within the National Innovation System. No. 73, November 2008, ADB Institute, Tokyo 100-6008, Japan.##
CAPTCHA Image