نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
بازار‏های مالی در دهه‌‏های اخیر با تحولات چشم‌گیری مواجه شده‌اند. با پیدایش واسطه‌‏های مالی و ابزار‏های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه‌‏های مالی خاص و به ویژه بانک‌‏ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه‌‏هایی چون صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذاری با سرمایه‏ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده‏گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه‌‏گذاری در بازار از طریق چنین واسطه‌‏هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده‌اند. نقش شرکت‏ها و صندوق‌‏های سرمایه‌گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به‏عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند. با توجه به آغاز کار صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ‏ها مورد توجه این تحقیق بوده است.
در این تحقیق 19 صندوق سرمایه ‏گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‏اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه ‏گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی‌‏های صندوق، تعداد صدور واحد‏های سرمایه‌‏گذاری صندوق، مبلغ وجه ‌نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد‏های سرمایه‌‏گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق‏های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته‏اند.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ‏های با ساختار تابلویی نشان می‎دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه‏‏گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی‏داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی‌‏های صندوق، تعداد صدور واحد‏های سرمایه‌‏گذاری صندوق، وجه ‌نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد‏های سرمایه‏گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی‏داری داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها

[1]- BidgoliEslami, Gholamreza, Reza Tehrani and Zahra Shirazian(2006). Investigating The Relation between investment Companies Performance based on Triner, Jensen and Sharp Indexes and The Size of Companies.Journal of Financial Researches; 91:3-24 (in Persian).##
[2]- Tehran Exchange Organization. Different Publications (in Persian).##
[3]- Tehran Exchange Organization. (2011), Financial Institutions, A Guide toTehran Exchange Organization, p 152. (in Persian).##
[4]- Saiidi, A. and A. Moghaddasian (2006) Evaluating The Mutual Funds Performance in Iran, The Quarterly of Tehran Stock Exchange, Vol. 9. 91:3-24 (in Persian).##
[5]- Baker and Haslem. (1974). Risk and Performance Analysis for Decision Making. Blackwell, Vol. :42, Pp:300-345. ##
[6]- Carhart, M. M. (1997). On Persistenxe in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, Vol. :52,Pp:57-82. ##
[7]- Chen, J. , H. Hong, M. Huang, and J. D. Kubik, (2003). Does Fund Size Erode Mutual Fund Perfprmance? The Role of Liquidity and Organization. working paper. ##
[8]- Chen, W. K. , Y. J. Chen, and T. Ch. Chen. (2007). Using Efficiency Ratio to Measure Fund Performance. Journal of Asset Management Vol. 8, No. 6, Pp: 352-360. ##
[9]- Chevalier, J. and G. Ellison. )1999(. Are some mutual fund managers better than others? Cross-sectional patterns in behavior and performance, Journal of Finance 54, 875-889. ##
[10]- David G. shrinder et al. (2007). Does Size Matter? An Analysis of Mutual Fund Transaction Size" Farmer School of Business, Journal of money. ##
[11]- Droms, W. G. and D. A. Walker. (1994). Investment Performance of International Mutual Funds: Journal of Financial Research. Vol. :17,P:1. ##
[12]- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical work. Journal of Finance, Vol. :25, P:3383-417##
[13]- Golec, G. H. (1996). The Effects of Mutual Fund Managers. Characteristics on their Portfolio Performance, Risk and Fees. Financial Services Review, vol. :5, Pp:133-148##
[14]- Grinblatt, M. and S. Titman. (1989). Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings. Journal of Business, Vol. :62,P:393.##
[15]- Hitoshi, T et al. (2007). The Impact of Fund Turnover on Japanese Mutual Fund Performance. Journal of National University of Singapore. ##
[16]- Javed, A. A. (2008). Swedish Mutual Funds Performance. Master Degree Project, Vol. :55,Pp:10-35##
[17]- Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the period 1945-1964. Journal of Finance, Vol. :23,P:389-416. ##
[18]- Malhotra, D. K. and R. W. McLeod. (1997). An empirical analysis of mutual fund expenses, Journal of Financial Research, 20, 175-190.##
[19]- Malkiel, B. G. (1995). Returns from investing in equity mutual funds 1971-1991, Journal of Finance, 549-572. ##
[20]- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, Vol. :19, Pp:425-442##
[21]- Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, Vol.:39 Pp: 119-138. ##
[22]- Sorros, J. N. (2001). Equity Mutual Fund Managers Performance in Greece. Managerial Finance, Vol. 27, No. 6, Pp:68-74##
[23]- Swinkels, L. , P. Rzezniczak. (2009). Performance Evaluation of Polish Mutual Funds Manaders. International Journal of Emerging Markets, Vol. 4, No. Pp:26-42. ##
[24]- Talat A. and A. Rauf. (2009). Performance Evaluation Of Pakistani Mutual Funds. Pakistan economic and social Review, Vol. :47, Pp:199-214##
[25]- Teerapan et al. (2010). Mutual Fund Performance In Emerging Markets: The case of Thailand. Doctor of Philosophy. ##
[26]- Wermers, R., Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock Picking Talent, Style, Transactions Cost and Expenses. Journal of Finance, Vol. : 55 ,Pp: 1655-1703.##
[27]- William, J., et al. (2002). Economics Principles and Policy. Book, 9th Edition, South Western Publish. ##
CAPTCHA Image