نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند.
در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.

کلیدواژه‌ها

[1] Pour Heydari, O. And Koopaee Haji, M. (2010). Predicting Of Firms Financial Distress by Use of Linear Discriminant Function the Model. Financial Accounting Researches, Vol. 2(3), Pp: 33-46 (In Persian).##
[2] Jabbarzadeh Kangarloye, S., Khudayar Yeganeh, S. & Poor Reza Sultan, A. (2009), “Relationship between Profit Smoothing and Financial Distress of Companies in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting, Vol. I, No. II, Pp. 80 -60 (In Persian).##
[3] Dastgir, M., Sajad, S.H. and Moghaddam, J. (2008), "Predict Bankruptcy of Companies Using Logit Model", Pajohesh Nameh Egtesad Journal, Vol. 8(31), Pp.171-189 (In Persian).##
[4] Rostami, M.R Fallah Shams, M. And Alexander, F. (2011), “Assessment of Financial Distress of Companies Listed In Tehran Stock Exchange: A Comparative Study between the DEA and Logistic Regression’. Management Researches (Modares Journal), No. 15 (72), Pp. 129-147(In Persian).##
[5] Tehran Stock Exchange Corporation (2008), Corporate Governance, Proceedings of Corporate Governance Conference (In Persian).##
[6] Qadiri Moghaddam, A., Gholampour Fard, M.M And Nasirzadeh, F. (2009), “Investigating Of Ability Of Bankruptcy Prediction Models Of Ohelson And Altman In Predicting Bankruptcy Of Listed Companies On Stock Market”, Danesh Va Tose Journal, Vol. 16, No. 28, Pp. 193-220 (In Persian).##
[7] Chen, X., and Chen, Z. (2007), “Corporate Financial Distress Theory”, Methodology and Application, Investment Study, Vol. 2, Pp. 125-126.##
[8] Chiou, J.R. and Lin, Y.H. (2005), “The Structure of Corporate Ownership: A Comparison of China and Taiwan’s Security Markets”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 2, Pp. 123-127.##
[9] Gutierrez, C.L, Olalla, M.G and Torre, O.B. (2009), “The Influence of Bankruptcy Law on Equity Value of Financially Distressed Firms: A European Comparative Analysis”, International Review of Law and Economics, Vol. 29 (3), Pp. 229-243.##
[10] Hamer, M. (1983), “Failure Prediction: Sensitivity of Classification Accuracy to Alternative Statistical Methods and Variable Sets”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 2, Pp. 289-307.##
[11] Hernandez, M.T, Wilson, N. (2013), “Financial Distress and Bankruptcy Prediction among Listed Companies Using Accounting, Market and Macroeconomic Variables”, International Review of Financial Analysis, In Press, Available online 26 February.##
[12] Martin, D. (1977), “Erarly Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach”, Journal of Banking Finance, Vol. 1(3), Pp. 249-76.##
[13] Ohlson, J. (1980), “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bank Bankruptcy”, Journal of Accounting Research, Vol. 18 (1), Pp.109-131##
[14] Robinson, D, Robinson, M, Sisneros, C. (2012), “Bankruptcy outcomes: Does the board matter?”, Journal of Advances in Accounting, in Press, Available online 31 July 2012.##
[15] Shimizu, K. (2012), “Bankruptcies of Small Firms and Lending Relationship”, Journal of Banking & Finance, Vol. 36 (3), Pp. 857-870.##
[16] Tykvova, T, Borell, M. (2012), “Do Private Equity Owners Increase Risk of Financial Distress and Bankruptcy?”, Journal of Corporate Finance, Vol. 18(1), Pp. 138-150.##
[17] Violeta, M.A, Mare, C and Nicolae, S.B. (2012), “A Statistical Model of Financial Risk Bankruptcy Applied for Romanian Manufacturing Industry”, Procedia Economics and Finance, Vol. 3, Pp. 132-137.##
CAPTCHA Image