نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت‏ها جهت تأمین این نیاز‏ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ‏ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ‏ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم‏ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است.
در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق‎ بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است.
نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.

کلیدواژه‌ها

References
[1] Benitez, L. et al,(). The Economics of Wind Power WithEnergy Storage.Energy Economics, Volume 30, Issue4, Pages –.##
[2] BP Statistical Review of World Energy, , -.##
[3] Hamouda, Y. A,(2012).Wind Energy in Egypt: Economic feasibility for Cairo. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 5, Pages –.##
[4] Himpler, S. and Madlener, R.(). Repowering of Wind Turbines: Economics and Optimal Timing. Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior, No. .##
[5] Kaldellis, J. K. and Gavras, Th. J. (). The Economic Viability of Commercial Wind Plants in Greece: A complete Sensitivity Analysis. Energy Policy , pp. ‐.##
[6] Iran Energy Balance sheet.(,). Macro planning department of electricity & energy of Ministry of Energy. (in persian)##
[7] Chaparzadeh fesghendis , R. ( ).Economic Analysis of using wind energy for electricity generation in Iran, "Case Study: Menjil Wind Power Network". Tehran University.(in persian)##
[8] Shakouri Ganjavi, H. & Hatami A. () "Determining Technical (diameter and height)& economic (cost of electricity generation) specifications of wind energy converter system as a sporadic generation source". Energy Economics StudiesQuarterly, th year, No. , p. -.(in persian)##
[9] Houshmand , M. (). A Research on ' feasibility study and designinga support package for renewable energy in the country. "Client: Khorasan Regional Electricity Company(in persian)##
CAPTCHA Image