نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پ‍‍ژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد‏های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر‏کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‏‏های نفتی بر تغییرات مهم‏ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می‏باشد.
بدین منظور از داده‏های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر‏های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم‏چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک‏‏های نفتی استفاده شده است: شوک‏‏های خطی، شوک‏‏های موزون شده و شوک‏‏های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل‎های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR)‌ انجام یافته است.
طبق نتایج به دست آمده، شوک‏‏های نفتی اثر مثبت بر شاخص‏‏های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص‏‏های سهام نیز افزایش می‏یابند. هم‏چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک‏‏های پولی بیشتر از شوک‏های نفتی می‏باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی‏کند.‏

کلیدواژه‌ها

[1] Adebiyi, M.A.; Adenuga, A.O.; Abeng, M.O. and Omanukwue; P.N (2009). Oil Price Shocks, Exchange Rate and Stock Market Behavior: Empirical Evidence from Nigeria. 14th Annual Conference of the AES on Econometric Modeling for Africa, July 2009, Abuja, Nigeria.##
[2] Arouri, M. E ; Fouquau, J. (2009) . On the Short-term Influence of Oil Price Changes on Stock Markets in GCC Countries: Linear and Nonlinear Analyses. Economics Bulletin, 29: 795-804##
[3] Balaz, P. ; Londarev, A. (2006). Oil and its Position in the Process of Globalization of the World Economy.. PolitickaEkonomie, 54 (4): 508-528.##
[4] Balke, N. S.; Brown, S. P. A.; Yucel, M. K. (2002). Oil Price Shocks and the U.S. Economy: Where Does the Asymmetry Originate?. Energy Journal, 23(3): 27-52.##
[5] Barzabdeh, M. (1998). The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Price Index in Iran Stock Exchange Market. M.A Thesis, Economics college, Allameh Tabataba’i University. (In Persian).##
[6] Bashar, Z. (2006). Wild Oil Prices, but Brave Stock Markets! The Case of Gulf Cooperation Council (GCC) Stock Markets.. Middle East Economic Association Conference, Dubai.##
[7] Bjørnland, H. C. (2009);. Oil Price Shocks And Stock Market Booms In An Oil Exporting Country. Scottish Journal of Political Economy, 56 (2): 232-254.##
[8] Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.. Journal of Econometrics, 31: 307–327.##
[9] Cong, R; Wei, Y.; Jiao, J.; Fan, Y. (2008). Relationships between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China.. Energy Policy, 36(9): 3544-3553.##
[10] Cunado, J.; Perez de Garcia, F. (2003). Do Oil Price Shocks Matter? Evidence for Some European Countries.. Energy Economics, 25: 137-154##
[11] Cunado, J.; Perez de Garcia, F. (2005). Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries.. The Quarterly Review of Economics and Finance, 45 (1): 65-83.‎##
[12] Davis, J. S. ; Haltiwanger, J. (2001). Sectoral Job Creation and Destruction Responses to Oil Price Changes.. Journal of Monetary Economics, 48: 465-512.##
[13] Enders, W. (2004). Applied Econometrics Time Series. United States, John Wiley & Sons.##
[14] Eslamloueian, R.; Zare, H. (2007). The Impact of Macro Variables and Alternative Assets on Stock Price Movement in Iran: an ARDL Model. Iranian Economic Research, (29):17-46. (In Persian).##
[15] Fama, Eugene F. (1981). “Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money.. American Economic Review, 71(4): 545-65.##
[16] Gisser, M.; Goodwin T. H. (1986). Crude Oil and the Macroeconomy: Tests of some Popular Notions.. Journal of ‎Money Credit Bank, 18: 95-103.‎##
[17] Gronwald, M. (2008). Large Oil Shocks and the US Economy: Infrequent Incidents with Large Effects.. Energy Journal, 29: 151-71.‎##
[18] Hamilton, J.D. (2000). What is an Oil Shock?.. NBER Working Paper 7755‎##
[19] Hamilton, J. D. (1996). This is What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship.. Journal of Monetary Economics, 38: 215-220.##
[20] Hammoudeh, S. ; Aleisa, E. (2004). Dynamic Relationship Among GCC Stock Markets and NYMEX Oil Futures.. Contemporary Economic Policy: 22:250–269##
[21] Hooker, M. A. (1996). What Happened to the Oil-Price Macroeconomy Relationship?. Journal of Monetary Economics, 38: 195-213.##
[22] Hooker, M. A. (2002). Are Oil Shocks Inflationary? Asymmetric and Nonlinear Specifications versus Changes in Regime.. Journal of Money, Credit and Banking 34: 540-561.##
[23] Huang, R. D.; Masulis, R.W. ; Stoll, H. R. (1996). Energy Shocks and Financial Markets..Journal of Futures Markets, 16: 1−27.##
[24] Huang, B.-N.; Hwang, M. J.; Peng, H. (2005). The Asymmetry of the Impact of Oil Price Shocks on Economic Activities: An Application of the Multivariate Threshold Model.. Energy Economics, 27: 445-476##
[25] Imarhiagbe, S. (2011). Impact of Oil Prices on Stock Markets: Empirical Evidence From Selected Major Oil Producing And Consuming Countries.. Global Journal of Finance and Banking Issues, 4(4): 15-31.##
[26] Jalali-Naini, A.R.; Ghalibaf, H. (2003). The Investigation of Exchange Rate’s Effects on Stock Return in Iran. Financial Research, 5(1): 3-22. (In Persian).##
[27] Johansen, S.; Juselius, K.(1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to Demand for Money.. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52: 169-210.##
[28] Jones, C. M.; Kaul, G. (1996). Oil and the Stock Markets.. The Journal of Finance, 51: 463-491.##
[29] Kilian, L. (2008). Exogenous Oil Supply Shocks: How Big Are They and How Much Do They Matter for the US Economy?. Review of Economics and Statistics, 90: 216-40.##
[30] Lee, B. R.; Lee, K.; Ratti, R. A.: (2001). Monetary Policy, Oil Price Shocks and Japanese Economy.. Japan and the World Economy, 13: 321-349.##
[31] Lee, K.; Ni, S.; Ratti, A. (1995). Oil shocks and the Macroeconomy: the Role of Price Variability.. Energy Journal, 16: 39-56.##
[32] Mork K. (1989). Oil and the Macroeconomy, When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results.. Journal of Political Economy, 97(51): 740-744.##
[33] Narayan, K. P.; Narayan, S. (2010). Modeling the Impact of Oil Prices on Vietnam’s Stock Prices.. Applied Energy, 87: 356-361.##
[34] Park, J. W.; Ratti, R. A. (2008). Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13 European Countries. Energy Economics, 30(5): 2587-2608##
[35] Papapetrou, E. (2001). Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece,. Energy Economics, 23: 511-32.##
[36] Piraei, K.; Shahsavar, M.R. (2011). The Impacts of Macroeconomic Variables on the Iranian Stock Market. The Economic Research, 9 (1): 21-38. (In Persian).##
[37] Rault, C.; Arouri M. (2009); "Oil Prices and Stock Markets: What Drives What in the Gulf Corporation Council Countries.. William Davidson Institute Working Papers Series wp960, William Davidson Institute at the University of Michigan.##
[38] Sadorsky, P. (1999). Oil Shocks and Stock Mmarkets Activity.. Energy Economics, 21: 449-469.##
[39] Sari, R. ; Soytas, U. (2006). The Relationship between Stock Returns, Crude Oil Prices, Interest Rates, and Output: Evidence from a Developing Economy". The Empirical Economics Letters, 5(4): 205-220.##
CAPTCHA Image