نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بوعلی سینا

2 پژوهشکده پولی بانکی

3 بوعلی سینا همدان

چکیده

اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند.
برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می‏شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند.
نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است.
با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.

کلیدواژه‌ها

References:
[1] Bahrami, J. and N. Ghoreyshi. (2011). Analyzing the Moneytary Policy in Iran Economy by Using a Dynamic Stochastic General Equilibruim Model, Journal of Economic Modeling, Vol: 5, No: 1(13): 1-22.(in Persian)##
[2] Burriel, Pablo, Jesus Fernandez-Villaverde and Juan F. Rubio-Ramirez. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy, Research Discussion Paper.##
[3] Dib, Ali. (2003). An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities, Canadian Journal of Economics, Vol. 36, Issue 4: 949-972.##
[4] Fakhrhoseyni, S. F. (2011). The Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of Monetary Business Cycle for Iran, Journal of Economic Modeling Research, Vol 1, Issue 3:1-28. (In Persion)##
[5] Gali, J. (2008). "Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle", Princeton University Press and copyrighted.##
[6] Ireland, P. N., .(2004), “A method for taking models to the data”, Journal of Economic Dynamics & Control 28:1205–1226.##
[7] Julliard, Michel, Philippe Karam, Douglas Laxton, and Paolo. (2006). Welfare bades monetary policy rules in an estimated DSGE model of the US economy, Working paper series, NO 613 / April 2006. http://www.ecb.int or.##
[8] Kavand, H. (2011). Specify the effects of Oil incomes and monetary policy in Real Business Cycles model for Iran Economy, PhD Theses,Tehran University.(In Persion) ##
[9] Komijani A and Tavakolian H,. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach, Journal of Economic Modeling Research, Vol 2, Issue8: 87-117. (In Persion)##
[10] Kydland, F.E., and Prescott, E.C. (1982). “Time to build and aggregate fluctuations”, Econometrica 50(6), 1345-1370.##
[11] Leduc, S. and K. Sill. (2004). A quantitative analysis of oil price shocks, Systematic Monetary Policy, and economic downturns, Journal of Monetary Economics, 51: 781-808.##
[12] Medina, J. and C. Soto. (2005). Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE Model for a Small Open Economy, Central Bank of Chile, Working Paper No. 353.##
[13] Motevaseli, M. Ebramimi, S. Shahmoradi, A. and Komeyjani, A.(2010) “A Dynamic Stochastic Equilibrium Model for an Oil Exporting Country”, Economic Research Journal, 4, PP. 84-116. (in Persian)##
[14] Peiris, Shanaka J. and Magnus Saxegaard. (2007). An Estimated DSGE Model for Monetary Policy Analysis in Low-Income Countries, IMF Working Paper, WP/07/282.##
[15] Prescott, Edward C. (1986). “Theory Ahead of Business Cycle Measurement”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 9: 124-146.##
[16] Ratto, Marco, Werner Roegerb and Jan in’t Veld. (2008). “QUEST III: An Estimated Open-Economy DSGE Model of the Euro Area with Fiscal and Monetary Policy”, ISBN 978-92-79-08260-3 doi 10.2765/86277, © European Communities. ##
[17] Resende, Carlos and Nooman Rebei. (2008). Estimating the Degree of Fiscal Dominance in a DSGE Model with Sticky Prices and Non-Zero Trend Inflation, International Department Bank of Canada.##
[18] Robinson, Tim. (2013). “Estimating and Identifying Empirical BVAR-DSGE Models for Small Open Economies”, Research Discussion Paper, RDP 2013-06.##
[19] Shahmoradi, Asghar. (2008) “Surveying on the Effect of Energy Price Changes on Price Level, Production and Welfare”, Iran Ministry of Economic Affairs and Finance. (in Persian)##
[20] Shahrestani, H. and F. Arbabi. (2009). A Dynamic Stochastic Equilibrium Model for Iran's Business Cycles, Journal of Economic Researchs, vol.32: 43-66. (in Persian)##
[21] Smets, Frank, and Raf Wouters. (2003). “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the European Economic Association 1, no.5.##
[22] Snowdon, Brian and Howard R.Vane. (1997). A Macroeconomics Reader, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.##
[23] Traficante, Guido. (2012). Uncertain Potential Output: implications for monetary policy in small open economy, Working Paper No. 22, http://www.cepremap.ens.fr.##
[24] Walsh, C. E. (2003). Monetary Theory and Policy, The MIT Press. Second Edition, London.##
[25] Zara nezhad, M. and E. Anvari. (2012). Designing Optimum Monetary and Fiscal Policies of Iran Under Uncertainty in Micro-Founded Macroeconomic Model, journal of Knowledge & Development, Vol: 5, No: 19(3): 1-27.(in Persian)##
[26] Zheng, Liu, Daniel F. Waggoner and Tao Zha. (2011). Sources of macroeconomic fluctuations: A regime-switching DSGE approach, Quantitative Economics 2 (2011), 251–30.##
CAPTCHA Image