نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

برطبق فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس یک رابطه‌ U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده‌های گوناگون پرداخته‌اند، اما مطالعات انجام ‌شده در زمینۀ فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می‌باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست‌محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ آلاینده‌های زیست‌محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده‌های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو‌کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار ‌گرفته است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده‌ یک رابطه‌ N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه‌ایU شکل برای دی‌اکسید گوگرد است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image