نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت‌های مالی شرکت‌ها به عنوان شاخص‌های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها بهبود نیافته است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image