اثر نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه در ایران

مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ عظیم نظری

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.16456.0

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری­های اقتصادی به­وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی­دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از­این­رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده ...  بیشتر