برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34032

چکیده
  آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم‌ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می‌تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌جمعی پرداخته است. تحلیل‌ها ...  بیشتر