نظریه RBC و بحران اخیر مالی

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27592

چکیده
  امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد ...  بیشتر