بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس

مصطفی سلیمی‌فر؛ زهرا شیرزور

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27247

چکیده
  یکی از موضوعاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث‌ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می‌باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان ...  بیشتر