برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34032

چکیده
  آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم‌ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می‌تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌جمعی پرداخته است. تحلیل‌ها ...  بیشتر

تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا

محمود هوشمند؛ رضا فهیمی دوآب

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27240

چکیده
  قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون‌های هم‌جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش ...  بیشتر