بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی؛ محمدعلی فلاحی؛ محسن کامی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27308

چکیده
  واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی ...  بیشتر