تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها

سید رضا میرعسکری؛ حمید حسینی نساز

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 175-199

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.53757

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک‌ پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته ...  بیشتر