بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی؛ محمدعلی فلاحی؛ محسن کامی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27308

چکیده
  واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی ...  بیشتر

بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386)

علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدعلی فلاحی؛ مریم ذبیحی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27257

چکیده
  در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، ...  بیشتر