آ

 • آذربایجان‌شرقی خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • آسیا و اقیانوسیه برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

ا

 • اختراعات اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • اقتصاد ایران برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • انتظارات تطبیقی برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

ب

 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • برون سپاری بین المللی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • بهره‌وری اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

پ

 • پروتُکل کیوتو مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل [دوره 16، شماره 29، 1388]

ت

 • تجزیه واریانس (VD) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحلیل پوششی داده‌ها رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحلیل عاملی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحلیل واکنش ضربه‌ای (IR) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • توابع تولید اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • توزیع ناعادلانه درآمد برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

خ

 • خدمات بانکی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • خصوصی‌سازی خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • خوشه‌بندی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

د

 • درآمد دائمی نسبی برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

ر

 • رشد اقتصادی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • رشد اقتصادی اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • رشد اقتصادی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • روش آندرسون و پترسون رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

س

 • سرمایة انسانی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

ش

 • شاخص سرمایه‌بری اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • شهرک صنعتی توس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

ک

 • کارایی فنی رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

م

 • مخابرات خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مخارج تحقیق و توسعه اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مزایای مورد انتظار بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • میل نهایی به مصرف برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

ن

 • نااطمینانی تورم اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

ه