نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

چکیده

امروزه عملکرد بانک‌ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانک‌ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است.
در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک­ها مطالعه شده و به این منظور از داده‌های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.
نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک­ها نداشته‌ است، اما بر عملکرد مالی بانک‌ها می‌تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک‌ها به شکل معناداری کاهش می‌یابد و بالعکس. همچنین یافته‌ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک‌ها برخوردار است و نشان می‌دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می‌تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک‌ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک­ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می‌شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ownership structure and corporate governance on performance of banks: using structural equations approach

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Asadi 1
  • Mohammad Ali Abri 2

1 Associate Prof. of Finance, Islamic Azad University of Khorasan Razavi province

2 MSc of Financial Management, Department of Management, Islamic Azad University of Khorasan Razavi province

چکیده [English]

These days, the performance of banks in optimal collecting and allocating the resources, can boost production, create jobs, and increase economic growth. An efficient banking system with the right monetary policy, by controlling liquidity and inflation and directing resources to productive economic activities, plays an important role in economic development. However, the performance of banks themselves is affected by various political, economic, managerial and social factors, and the study of these factors has been one of the topics of interest to researchers. On the other hand, Banks operate in a unique environment of public oversight and a set of banking rules and regulations. The corporate governance framework in banks is more complex than in other companies. Corporate governance mechanisms reduce agency problems in companies and the quality of these mechanisms is relative and varies from company to company and can affect different aspects of performance. In this study, the relationship between ownership structure and corporate governance mechanism of banks with their financial performance is investigated using structural equation modeling.
Theoretical frame work
From the perspective of corporate governance, shareholders can align the interests of managers with their own interests by using corporate governance mechanisms. One of the most important corporate governance mechanisms is the ownership of managers in the bank. Glasman and Rhodes (1980) compared financial institutions run by their owners with institutions that were separate from management. They showed that the profitability of institutions whose owners are involved in management is higher. In their supervisory role, the members of the board of directors are responsible for supervising and encouraging the managers to act in accordance with the interests of the shareholders. In fact, corporate governance can be considered as including legal, cultural and institutional arrangements that determine the direction of movement and activity of companies. The components and mechanisms of this governance include shareholders and their ownership structure, board members and their composition, and the management of the company, which is led by the CEO, and other stakeholders that can influence the movement of the company. As one of the external mechanisms of corporate governance, institutional investors play an important role in eliminating information asymmetry and reducing agency costs. Institutional investors openly monitor the company by gathering information and pricing management decisions implicitly and by managing the company's operations. Corporate governance can play an important role in improving corporate performance and there is a close relationship between the quality of corporate governance and corporate financial performance in capital markets.
Methodology
The present study is an applied research in terms of objective, because its results can be used by investors, managers, shareholders and capital market analysts, as well as banks listed on the stock exchange. In terms of method of implementation, this research is considered as a descriptive-correlational type and due to the fact that its variables have occurred in the past, it is known the causal-post-event research. In this study, the effect of banks’ ownership structure and corporate governance components on the performance was studied using data from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange during 2011-2017. The data required to calculate the research variables were collected from the audited financial statements of the accepted banks and through the information databases of the Tehran Stock Exchange as well as the new management software. In order to analyze the data and test the research hypotheses, the structural equation modeling method has been used.
Results & Discussion
The results showed that the direct effect of ownership structure on corporate governance is insignificant and in fact the mechanism of corporate governance is not affected by ownership structure. Therefore, the first hypothesis of the study failed to confirm. Also, the ownership structure has a significant and inverse effect on financial performance. This means that by increasing the concentration of ownership at the disposal of a limited number of shareholders as well as the ratio of institutional and state ownership, the financial performance of banks decreases significantly and vice versa. Therefore, the second hypothesis of the research was confirmed. On the other hand, the effect of corporate governance on financial performance is also positive and significant, which shows that improving the corporate governance mechanism can significantly improve the financial performance of banks, so the third hypothesis of the study was confirmed as well. The results also showed that the indirect effect of ownership structure through corporate governance on the financial performance of banks is significant and the fourth hypothesis also was confirmed.
 
Conclusions & Suggestions
The findings showed that the dimensions of corporate governance have a significant positive effect on the financial performance of banks and show that improving the corporate governance mechanism can significantly improve the financial performance of banks. Finally, the results showed that the corporate governance can reduce the severity of the negative effect of the dimensions of the ownership structure on the financial performance of banks. The findings indicate that the shareholding of government-affiliated institutions and companies and financial institutions, especially with a majority stake, causes these shareholders to pursue their own interests instead of the total interests of shareholders and the value of the company (bank), resulting to weaken the financial performance. Therefore, corporate governance mechanisms and proper governance system can increase the financial performance of banks. Because one of the possible reasons for the above conclusion is the participation of executive and non-executive members of the Board of Directors in the activities and as a result of their supervisory role in banking operations. There is also evidence that the large size of the board can help CEOs through consulting can play an important role in corporate performance. According to the obtained results, some suggestions can be made as follows. Capital market policymakers and institutional shareholders should be aware that the presence of non-executive members on the board of directors of companies cannot reduce the agency problems and help the company perform better, so try to use the presence of more executive members. It is also suggested that the members of the board of directors of companies and banks, shareholders and auditors and auditing firms become more familiar with issues related to the corporate governance system so that they can properly play a role in the corporate governance system and thus influence Increase the value of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure
  • corporate governance
  • Banks performance
  • Structural Equations Model
Akimova, I. & Schwodiauer, G. (2004), Ownership structure, corporate governance and enterprise performance: empirical results for Ukraine, International Advances in Economic Research Journal, Volume 10(1), 28-42.
[2] Asadi, A. (2016), Corporate Governance and Holding Companies and Subsidiaries Performance in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Management strategy, Volume 4 (15), 129-151. (In Persian)
[3] Chen, C. Lu, H. & Sougiannis, T. (2012), The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs, Contemporary Accounting Research, volume 29(1), 252 – 282.
[4] Coenen, M. (2015), Ownership structure and firm performance: An analysis of publicly listed firms in Netherlands, University of Twente, The Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences.
[5] Davari, R, & Rezazadeh, A (2014), Structural equation modeling with PLS software, Jahad daneshgahi pub. Tehran. (In Persian)
[6] Fornell, C. & Larcker, D. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error, Journal of High Technology Management Research, volume 8, pp 39-50.
[7] Glassman, C.A. & Rhoades, S.A. (1980). Owner vs manager control effects on bank performance, The Review of Economics and Statistics, 62, 263-270.
[8] Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, Volume 3(4), 305-360.
[9] Khoshtinat, M., Omidinejad, M. & Bahramloo Fard, A. (2017), Impact of ownership structure on bank performance, Journal of New Research in Accounting and Auditing, Volume 1(3), 9-38. (In Persian)
[10] Mirchandani, A. & Gupta, N. (2018), Impact of ownership structure and corporate governance on the performance: A case of selected banks in UAE, International Journal of Economics and Financial Issues, 8(3), 197-206.
[11] Nakhaee, H. & Zahraei, S.M. (2017), Investigating the relationship between ownership structure and financial performance of financial intermediaries accepted in Tehran Stock Exchange, Applied Studies in Management and Development Sciences, Volume 2(4), 119-134. (In Persian)
[12] Ozili, P. K. & Uadiale, O. (2017), Ownership concentration and bank profitability, Future Business Journal,  Volume 3, 159–171.
[13] Rahimian, N., Mohammadi, H. & Salehi Rad, M. (2013), The role of corporate governance mechanisms in banks' performance, Accounting Review, Volume 1(1), 97-119. (In Persian)
[14] Rezaei, Sh. & Mohammadzadeh, A. (2018), Effect of corporate governance on financial performance and crisis of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Development Evolution Management, Volume 32, 81-88. (In Persian)
[15] Saeedi, A. & Shiri Ghahi, A. (2012), Ownership structure and performance of companies: Evidence from Tehran Stock Exchange, Journal of Securities Exchange, Volume 18(5), 153-172. (In Persian)
[16] Shahyakitash, M., Kazemi, M. & Amini, M. (2012), Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Economic Journal, Volume 9 & 10, 5-24. (In Persian)
[17] Spong, K.R. & Sullivan, R.J. (2007), Corporate Governance and Bank Performance. Glos, UK: Eduard Elgar Publishing Limited.
[18] Toobrehrizi, A. (2014), Investigation of the effect of corporate governance on financial performance and risk-taking behavior of listed companies in Tehran Stock Exchange, MSc thesis, Mazandaran University, Faculty of Economic and Administrative Science. (In Persian).
[19] Vakilifard, H. & Bavandpoor, L. (2010), The effect of corporate governance on performance of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, Volume 8, 119-140. (In Persian)
[20] Wanjiru N.R., Wachira, A. & Mwenda, L. (2013), Ownership structure and firm performance of listed companies in the Kenya’s Nairobi Securities Exchange, African Journal of Education, Science and Technology, Volume. 1(3), 168-174.
[21] Zouari, S. B. & Taktak N. B. (2014), Ownership structure and financial performance in Islamic banks: does bank ownership matter?, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume 7(2), 146-160.