نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم‌ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده‌است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم‌ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند کسری بودجه است.
 این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می‌پردازد. به همین منظور ما از روش داده‌های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره‌مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.
 نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته‌ها نشان می­دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Natural Resources Rent and Political Development on Central Bank Independence: Evidence from Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Sajjad faraji dizaji 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • Zahra Lotfi 3

1 Assistant Professor, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

2 Associate Professor, Department of Economic Development and Planning Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

3 Master of Energy Economics Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Introduction
The central bank, as the highest monetary authority in the country, needs independence to achieve its goals. Central bank independence reflects the ability and willingness to pursue an independent monetary policy. The main goal of the central bank is to control sustainable inflation. If the goal of a country is to reduce inflation without harming economic growth, there is no choice but to establish an independent central bank, only an independent central bank that will be able to reduce the budget deficit and inflation tax. Given the role of the Central Bank, this article intends to examine the effect of rent and political development on the independence of the Central Bank.
 
Theoretical frame work
The central bank, as an influential institution in monetary policy, needs independence to achieve its goals. Any obstacle that takes the money supply out of the central bank's control has called into question its independence. The main element of this independence is the credit limit that the bank imposes on the government. Therefore, if the central bank has enough independence, it will be able to prevent the government from borrowing freely. The most important reason the government borrows from the central bank is the budget deficit. This is especially true in oil-exporting countries, which often base their budget revenues on oil export. As a result, these governments resort to borrowing from the central bank to compensate for their budget deficit, and governments continue to inflate, willingly or unwillingly, by providing a deficit of central bank resources. In the meantime, the existence of strong and efficient political institutions makes it impossible for the government to question the independence of the central bank by pressuring the central bank in pursuit of its short-term and temporary goals, and to destabilize the country's economic future. In oil economies, governments have no incentive to impose higher taxes on the back of huge oil revenues, so they seek to achieve their short-term goals by resorting to the above methods and resorting to inflation taxes. What makes the difference between resource-rich countries is the quality of political institutions. If a public bureaucracy is reliable and corruption is low in a country, natural resources are not only not an obstacle to economic growth but also contribute to the growth of the economy.
Methodology
Therefore, this study examines the effect of natural resource rents, political development and their interactive effect on central bank independence in oil exporting countries. For this purpose, we use the panel data method for annual data related to 25 countries benefiting from oil rents  from 2000 to 2012. In addition to examining the effect of oil rents and political development and the simultaneous effect of these two variables on central bank independence, the effects of other rents, including gas rents, forest rents, and total natural resource rents, have also been examined .Also the impact of liquidity, government spending, transparency and development has also been addressed.
Results & Discussion
The results show that the entry of oil rents into the economy not only does not increase the independence of the central bank but also the government's access to an easy and carefree source of income leads to autonomy. The more the government relies on oil rents, the more it prevents the central bank from gaining independence and hindering the free and rational operation of this institution, and the more the government does not comply with the central bank's monetary policies in order to advance economic goals. But there is a positive relationship between central bank independence and improving the quality of political institutions. Also, the simultaneous effect of oil rents and development will diminish the effect of political institutions, and the quality of political institutions will be weakened due to oil dependence, and the indicators of autocracy will become more prominent, which will reduce the independence of the central bank. In addition, we saw a significant inverse relationship between liquidity, government spending and GDP on central bank independence, but increasing transparency, with a positive impact on central bank independence, improves central bank independence. In this regard, the impact of other rents on the independence of the central bank has been studied. The results of this study show that gas and forest rents do not have a significant effect on central bank independence, but the effect of total rents on central bank independence is the similar of oil rents. It can be argued that since the selected countries are mostly oil exporting countries and the predominant rent in these countries is oil rent and the basis of government economic programs in these countries is oil based, the impact of this rent is more than other rents.
Conclusions & Suggestions
According to the results of the study, the increase in rent  income reduces the independence of the central bank. For this reason, it is suggested to increase the independence of the central bank to prevent the entry of any rent, especially oil rent, which is the most effective type of rent in oil countries. The overflow of this revenue to the government budget has caused the government to rely on it and become independent of other institutions and make autonomous decisions.The first step is to take the right approach to budgeting and increase the central bank's authority to adopt monetary policy. Also, increasing the quality of institutions increases the independence of the central bank. Therefore, it is suggested that effective and fruitful steps be taken to improve the quality of institutions, so that we can see better and more principled performance of the central bank and more independence of this institution Let our decisions be against the government.Also, increasing the quality of institutions increases the independence of the central bank. Therefore, it is suggested that effective and fruitful steps be taken to improve the quality of institutions,so that we can see better and more principled performance of the central bank and more independence of this institution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence
  • Oil Revenue
  • political development
منابع فارسی
1. آذرمند، حمید(1385). نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه‌اقتصادی. مجله روند، شماره 50 و51، صفحات 119 - 170
2 . بهبودی، داوود(1385). اقتصاد ایران بر سر سفره درآمدهای نفتی. همدان . نورعلم
3. بوستانی، رضا. صلوی تبار، شیرین(1396). بررسی استقلال بانک مرکزی ایران از بعدمالی. فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 78، صفحات 75 – 108
4. تقی پور، انوشیروان. موسوی آزاد کسمائی، افسانه (1383). بررسی رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی. مجله برنامه و بودجه، شماره 85، صفحات 59 – 93
5 . جعفری صمیمی، احمد. درخشان درآبی، کاوه (1394). استقلال بانک مرکزی در ایران تحلیل نظری و تجربی. فصلنامه پژوهشی پولی بانکی، سال هشتم، شماره 24، صفحات 167 - 195
6. جعفری صمیمی، احمد. احمدی، نوشین(1381). استقلال بانک مرکزی و عملکرد آن در کشورهای درحال‌توسعه (از جمله ایران)، فصل‌نامه پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، شماره 4، صفحات 113- 132
7 . درخشان درآبی، کاوه. محنت فر، یوسف(1394). مطالعه نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب. تهران فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا، سال چهارم، شماره 10
8 . زمان‌زاده، حمید. صادق‌الحسینی، محمد(1391). اقتصاد ایران در تنگنای توسعه. تهران. نشر مرکز
9. عادلی، سید محمد حسین (1369). درآمدی بر استقلال بانک مرکزی. تهران. موسسه تحقیقات پولی بانکی
10. طهرانچی، امیر منصور. جعفری صمیمی، احمد. زرین اقبال، حسن(1395). تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران. فصل نامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال هشتم، شماره 30، صفحات 33-54
11. طیب نیا، علی. زمان زاده، حمید. شادرخ، مهدیه(1393)، نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصل‌نامه پژوهش های پولی و بانکی، سال هفتم، شماره 21، صفحات 475-443
12 . عسگری، بهنام (1389). تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت.پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
13. کاتوزیان، محمدعلی (1392). نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه علیرضا طیب. تهران. نشر مرکز
14. معدلت، کوروش (1379). بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی. تهران. موسسات تحقیقات پولی و بانکی
15. نورث ، داگلاس(1379). ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی. نشرنی
16. نورث، داگلاس(1377). نهادها، تغیرات نهادی و عملکرد اقتصادی. تهران. سازمان برنامه و بودجه
17 . واحدی، محدثه (1394). بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر بی‌ثباتی مالی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و علوم اداری دانشگاه علامه محدث نوری
18. همایونی، احمد علی(1395). نقش نهادهای سیاسی در اثربخشی استقلال بانک مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه علامه محدث نوری
19. یزدانی، مهدی. طیبی ، سیدکمیل. یزدانی، نفیسه (1394). چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثر گذار است. فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال بیست و دوم، شماره9
منابع لاتین
1. Agoba, A. and Abor, J. and Osei, K. and Sa-Aadu, J (2017). Central bank independence and inflation in Africa: The role of financial systems and institutional quality, Central Bank Review (17)131-146
2. Alsina, A. and Summer, L. H. (1993). Central Bank’s Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25 (2), 151-162
3.Bade, R. and Parkin, M (1988). Central bank laws and monetary policy. Department of Economics , University of Western Ontario London, Ontario,Canada N6A 5C2.
4. Cukierman , A. and Webb , S. e Neyapti , B. (1992). Measuring the independence of Central Banks and its effects on policy outcomes . The World Bank Economic Review.6, 353-398.
5. D’Amato, M. and Pistoresi , B. and Salsano , F. The determinants of central bank independence ( B T )
6. Faraji Dizaji, S.(2014). The effects of oil shocks on government expenditures and government revenues nexus (with an application to Iran's sanctions). Economic Modeling (40) 299-313
7. Fry, M. (1998). Assessing Central Bank Independence in Dveeloping Countries: Do Actions Speak Louder than Words? Oxford Economic Papers
8. Garriga, A.(2016). Central Bank Independence in the World: A New Dataset. International Interactions 42 (5), 849-868
9. Grilli, V.and Masciandaro, D. and Tabellini, G.(1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic Policy, 13, 341–392
10. Gutierrez, E (2003). Inflation Performance and Constitutional Central Bank Independence: Evidence from Latin America and the Caribbean. IMF Working Paper. WP/06/ 56.
11. Hielscher, K. and Markwardt, G (2012). The role of political institutions for the effectiveness of central bank independence, European journal of political Economy (28), 286-301
12. Klomp, J. and De Haan, J (2009). Central bank independence and financial instability: Journal of Financial Stability (5), 321–338
13. Yahyazadehfar, M. and Mostakhdemin Hosseini, H. and Shababi , H. and Mehrabi Alamdari , A.A. (2012). On the Relationship between Central Bank’s Independence and Inflation Rate in Iran . Int. J. Manag. Bus. Res, 2(3), 219-232