نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دهه­های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان‌ها به منظور بقا نمی­توانند فعالیت­های خود را فقط در بخش­های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت­ها و متنوع سازی در فعالیت­هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش­های موثر که شرکت­ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می‌دهند، بهره­گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می­باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت­ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی­های کارآفرینانه اقدام می­نماید. بررسی­ها نشان می­دهد که بهره­گیری از این روش­ها باعث بهبود عملکرد شرکت­ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می‌شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه­های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه­های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه­های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت­های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت­ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت­ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring The Elements of Corporate Entrepreneurship and Investigating Its Relationship with Performance of Social Security Organization Subsidiary and Affiliate Companies

نویسندگان [English]

  • Hossein Takroosta 1
  • Yaghoub Maharati 2
  • Mostafa Kazemi 3
  • Mohammad Hossein Mahdavi Adeli 4

1 Ph.D. Student, Ferdowsi University of Mashhad Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

4 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

 
Introduction
Faced with fierce competition, market pressure, and the need to adapt to environmental changes, organizations cannot limit domains of their activities to specific sectors, and they are needed to make transformative decisions, including setting up new businesses, acquisition of other companies, and diversifying their activities.
Increasing changes and changes in the scientific, economic and social spheres are one of the main features of the present era. Entrepreneurship and innovation is a must and need for many companies today in a competitive environment that seeks to survive and be effective. Therefore, many companies are desperately looking for innovative and entrepreneurial approaches to improve their results and performance in the areas of products, services and processes. Corporate entrepreneurial approach is the development of new ideas, methods, processes and opportunities within pre-established organizations (Hodge,2008).
Considering the components of corporate entrepreneurship in running a business increases the competitiveness of companies and gains market success and ultimately enhances the financial performance of companies.
The purpose of this study is to identify the effective factors on corporate entrepreneurship in the international literature and finally to use the knowledge of indigenous components of corporate entrepreneurship and extract them after extraction. Components, examines the impact of native components on the financial performance of selected companies.
 
Theoretical Framework
One of the effective measures can be taken by companies to stabilize markets and create competitive edge is to employ corporate entrepreneurship tools. Using this approach, companies are creating and utilizing entrepreneurial traits in order to transform. Studies show that utilizing such methods improves corporate performance and makes value for shareholders and other stakeholders.
Since the 1980s, as emerging economies have made remarkable advances in industrial production and export, manufacturers and industrialists have faced emerging and powerful competitors in the marketplace. This confrontation has led many large corporations to risk losing their traditional markets and customers. Knowledge products and competitive pricing on the one hand, and the rapid pace of technology change on the other hand, increased the pressure for businesses to compete.
Corporate Entrepreneurship
Entrepreneurship is a mechanism for economists that provides optimal allocation of resources using the opportunities at stake (Caliendo & Kritikos, 2012).
Calisto & Sarkar (2017) have considered corporate entrepreneurship components including innovation and risk-taking to achieve different degrees of entrepreneurial behavior and thus different levels of organizational innovation and performance.
In analyzing the impact of corporate entrepreneurship on the financial performance of manufacturing firms, Octan and Bulut (2008) have considered the impact of corporate entrepreneurship components including innovation, risk-taking, pioneering and aggressive competition on the financial performance.
Zahra (1993) studied the relationship between firm environment and corporate entrepreneurship including: innovation, organizational restructuring, and new business creation with financial performance. The study also showed that corporate entrepreneurship has a positive and significant effect on financial performance.
Miller (1983, 2011) examines the important determinants of corporate entrepreneurship. According to the results, the impact of different factors on corporate entrepreneurship depends on the type of firm.
Financial performance
A wide range of indicators are used to evaluate corporate financial performance. In for-profit businesses, maximizing equity dividends is the primary goal of companies. To evaluate the success of this objective, the asset return index is used as the primary indicator.
 
Methodology
To achieve this goal, reviewing current literature in corporate entrepreneurship, we, first, try to identify the components of corporate entrepreneurship. Then, the identified components were reviewed by elites to screen exotic components out. In the third step, juxtaposing performance of the selected companies, we compare the entrepreneurial rank and financial performance of the companies.
Results and Discussion
Our findings highlight that, in line with international research papers, there is a significant relationship between the entrepreneurship rank of companies and their financial performance.
Creativity and innovation
In order for these features to flourish, managers must devote considerable resources to this area. Another notable case in this section is the importance of selecting managers based on their creativity and innovation characteristics.
Risk-taking
Companies and managers must carefully study the characteristics of their risk-taking in recruiting individuals, and look at their family, environmental, social, and professional backgrounds using human resources.
Competition
Companies must adopt groundbreaking behaviors in order to improve their competitive position compared to other companies, and this approach is due to formulating a strategic competitive plan and targeting all corporate actions to achieve this goal.
 
Conclusion and suggestions
According to the results, some suggestions are put forward to make more use of the research results in the business environment of the companies under study.
The need for self-renewal and adaptation requires that the capabilities and resources of the company change from time to time, so the strategic plan of the corporation should include specific objectives in order to adapt to the environment.
In the case of strategic restructuring, corporate executives should be committed to providing favorable conditions to create strategic restructuring and to encourage employees to take this path.
Given the competitive economic environment, proper planning to achieve competitive advantage and seek new opportunities is one of the most important tasks for corporate executives.
Strategic variables
Having a proper roadmap is definitely one of the key factors in the success of companies. In the face of ever-increasing economic competition, a comprehensive and dynamic strategic plan is crucial, taking into account market and competitor aspects and the type of product and service provided by companies. Therefore, corporate boards should formulate, review, and approve strategic plans that are appropriate to corporate goals and seek to control CEOs to fully implement these plans.
Studies show that organizational structure is the most appropriate tool for creating entrepreneurship in organizations. An overview of the evolution of organizational structure shows that traditional organizational structures are not capable of nurturing creative and innovative individuals.
Given the very high importance of corporate culture in corporate entrepreneurship implementation, boards of directors and CEOs need to spend time and money on reforming corporate culture patterns and gradually reforming and implementing entrepreneurial culture in the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • risk-taking
  • Financial Performance
  • Corporate Entrepreneurship
 
[1]      Aktan, B.  & Bulut, C. (2008). Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, 69-79.
[2]      Aliabadi, S. Dorestani, A. Balsara, N. (2013). The Most Value Relevant Accounting Performance Measure by Industry. Journal of Accounting and Finance vol. 13(1) 2013
[3]      Antonic, B., & Hisrich, R.D., (2003). Clarifyijng the intrapreneurship concept, Journal of Small Buseaness and Interprise Development, 10(1),7-24.
[4]      Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2003). Privatization, corporate entrepreneurship, and performance: Testing a normative model. Journal of developmental entrepreneurship, 8(3), 197.
[5]      BARRETT, H. & WEINSTEIN, A. (1998) “The effect of market orientation and organizational flexibility on corporate entrepreneurship”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 23(1): 57-67.
[6]      Bayarçelika, E. B., & Özşahin, M. (2014). How entrepreneurial climate effects firm performance Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150(September), 823–833.
[7]      BIRKINSHAW, J. (1997). ENTREPRENEURSHIP IN MULTINATIONAL CORPORATIONS: THE CHARACTERISTICS OF SUBSIDIARY INITIATIVES. Strategic Management Journal. Vol 18:3, 207-229
[8]      Blais, C., Jack, R. E., Scheepers, C., Fiset, D., & Caldara, R. (2008). Culture shapes how we look at faces. PloS one, 3(8), e3022.
[9]      Bulute,I, & Alpken, L.,(2006). Behavioral Consequences of an Intrapreneural Climate within Large Organization: An Integrative Proposed Model, The South East European Journal of Economics and Buseaness, 1(2), 64- 70.
[10]  Carine & Pottelsberg, B., (2001). Intrapreneurship & Reivention of the Corporation, Business Horizons.
[11]  Caliendo, M., & Kritikos, A.S. (2012). Is entrepreneurial success predictable? An ex-ante analysis of the character-based approach. Kyklos, 61(2), 189-214.
[12]  Calisto, M.L., Sarkar, S. (2017). Organizations as biomes of entrepreneurial life: Towards a clarification of the corporate entrepreneurship process.  Journal of Business Research .Volume 70, January 2017, Pages 44-54.
[13]  Cornwall, J. R., & Perlman, B. (1990). Organizational entrepreneurship. Richard d Irwin.
[14]  Covin, J. G., & Miles, M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship theory and practice, 23(3), 47-63.
[15]  Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship theory and practice, 16(1), 7-26.
[16]  Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic management journal, 10(1), 75-87.
[17]  Echols, A.E., & Neck, C.P., (1998). The Impact of behaviors and structure on corporate Intrapreneural Success, Journal of Manegerial Psychology, 13(1.2), 38-46.
[18]  Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990). Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 5-15.
[19]  Hagel, J. Seely Brown, J. Samoylova, T. Lui, M. (2013) “Success or struggle: ROA as a true measure of business performance”. Report 3 of the 2013 Shift Index series, Deloitte Insights.
[20]  Heinonen, J., & Korvela, K. (2003). How about measuring intrapreneurship. Small Business Institute, Turku School of Economics and Business Administration.
[21]  Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. Academy of management perspectives, 25(2), 57-75.
[22]  Hisrich, R. D., & Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship and small business research–a European perspective. Journal of small business and enterprise development, 9(2), 172-222.
[23]  Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (1986). Establishing a new business venture unit within a firm. Journal of Business Venturing, 1(3), 307-322
[24]  Hodge, S. A. (2008). US States Lead the World in High Corporate Taxes. Tax Foundation, Website: http://www. taxfoundation. org/publications/show/22917. html.(March 18).
[25]  Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of business Venturing, 17(3), 253-273.
[26]  Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2), 29-37.
[27]  Hylton, P., & Otoupal, W. (2005). Combining Engineering and Mathematics in and Urban Middle School Classroom. In Proceedings of the 2005 ASEE GSW Conference (pp. 23-24).
[28]  Ireland, R., Kuratko,D., & Morris, M.H., (2006). A health audit for corporate entrepreneurship: innovation at all Levels, Journal of Buseaness Strutegy, 27(2), 21-30.
[29]  Ireland, R.D., & Hitt, M.A., (1999).,Achivement and maintaining strategic competetiveness in the 21st century: Therole of strategic leadership. Academy of Management Executive, 13(1), 43-57.
[30]  Kreiser, P. M., Marino, L. D., & Weaver, K. M. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship theory and practice, 26(4), 71-93.
[31]  Kuratko, D. F. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, and practice. Cengage Learning.
[32]  Kuratko, D. F., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2014). Why implementing corporate innovation is so difficult. Business Horizons, 57(5), 647-655.
[33]  Kuratko, D. F. (2007). Corporate entrepreneurship. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 3(2), 151-203.
[34]  Kuratko, D. F., Montagno, R. V., & Hornsby, J. S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic management journal, 49-58.
[35]  Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2001). Improving firm performance through entrepreneurial actions: Acordia's corporate entrepreneurship strategy. Academy of Management Perspectives, 15(4), 60-71.
[36]  Kuratko, D. F. (1989). New venture creation: a laboratory course for entrepreneurship education. Journal of Education for Business, 64(6), 248-250.
[37]  Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2004). Corporate entrepreneurship behavior among managers: A review of theory, research, and practice. In Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth (pp. 7-45). Emerald Group Publishing Limited.
[38]  Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Goldsby, M. G. (2004). Sustaining corporate entrepreneurship: modelling perceived implementation and outcome comparisons at organizational and individual levels. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 5(2), 77-89.
[39]  Leising, K. J., Sawa, K., & Blaisdell, A. P. (2007). Temporal integration in Pavlovian appetitive conditioning in rats. Animal Learning & Behavior, 35(1), 11-18.
[40]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172.
[41]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Enriching the entrepreneurial orientation construct-a reply to" entrepreneurial orientation or pioneer advantage".
[42]  Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172.
[43]  Lwamba, N.M., Bwisa, H. and Sakwa, M. (2014). Exploring the Effect of Corporate Entrepreneurship on Financial Performance of Firms: Evidence from Kenya’s Manufacturing Firms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 352-370.
[44]  Miles, M. P., Munilla, L. S., & Darroch, J. (2009). Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5(1), 65-76.
[45]  Miller, D. (2011). Miller (1983) revisited: A reflection on EO research and some suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 873-894.
[46]  Morris, N. M., Kuratko, D. F., & Pryor, C. G. (2014). Building blocks for the development of university-wide entrepreneurship. Entrepreneurship Research Journal, 4(1), 45-68.
[47]  Morris, M. H., & Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations. South-Western Pub.
[48]  Parker, S. C. (2004). The economics of self-employment and entrepreneurship. Cambridge University Press.
[49]  Parker, S. C. (2007). Policymakers beware. Handbook of research on entrepreneurship policy, 4, 54-63.
[50]  Romero-Martínez, A. M. & Fernández-Rodríguez, Z. & Vázquez-Inchausti, E. (2010). Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms. Journal of World Business. Volume 45, Issue 1, January 2010, Pages 2-8
[51]  Thompson, W. G., Longstreth, G. F., Drossman, D. A., Heaton, K. W., Irvine, E. J., & Müller-Lissner, S. A. (1999). Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut, 45(suppl 2), II43-II47.
[52]  Turró, A., Urbano, D., & Peris-Ortiz, M. (2014). Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 88, 360-369.
[53]  Wang, Y., & Zhang, X. (2009). Operationalization of corporate entrepreneurship and its performance implications in China: An empirical study. Journal of Chinese Entrepreneurship, 1(1), 8–20.
[54]  Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of business venturing, 6(4), 259-285.
[55]  Zahra, S. A. (1993). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship theory and practice, 17(4), 5-21.
[56]  Zahra, S. A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of business venturing, 8(4), 319-340.
[57]  Zahra, S. A. (1995). Corporate entrepreneurship and financial performance: The case of management leveraged buyouts. Journal of business venturing, 10(3), 225-247.
[58]  Zahra, S. A., & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of business venturing, 10(1), 43-58.
[59]  Zahra, S. A., Jennings, D. F., & Kuratko, D. F. (1999). The antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: The state of the field. Entrepreneurship Theory and practice, 24(2), 45-65.