نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

مازندران

چکیده

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است.
در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

کلیدواژه‌ها

[1] Aspal, P.K.., Dhawan, S. (2014). Financial Performance Assessment of Banking Sector in India: A Case study of Old Private Sector Banks. The Business & Management Review, 5(3), 196-211.
[2] Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., & Humphrey, D. B. (1998). Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: A comparison of frontier efficiency methods. Journal of Economic and Business, 50(2), 85–114.
[3] Beaver, W. (1966). Financial Ratios As Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111.
[4] Betz, F., Oprică, S., Peltonen, T. A., & Sarlin, P. (2014). Predicting distress in European banks. Journal of Banking & Finance, 45,225-241.
[5] Cole, R. A., Cunther, J. (1995). A CAMEL Rating's Shelf Life. SSRN.
[6] Corporate Governance Principles. (2015). Basel Committee on Banking Supervision Publication, Bureau of Banking Studies and Regulations, Central Bank of Iran.(In Persian)
[7] Dang, U. (2011). The camel rating system in banking supervision a case study, Arcada Univercity of Applied Sciences in Finland.
[8] Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector after the Global Crisis via CAMELS Ratios. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24,1530-1545.
[9] Kenneth U. O., Adeniyi A.M. (2014). prediction of Bank Failure Using Camel and Market Information: Comparative Appraisal of Some Selected Banks in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 5(9). 1-17.
[10] Kumar,M. A., Harsha,G. S., Anand, S., Dhruva, N. R. (2012). Analyzing Soundness in Indian Banking: A CAMEL Approach. Research Journal of Management Sciences, 1(3), 9-14.
[11] Kutlu, A. (2012). Fuzzy failure modes and effects analysis by fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP. Expert. Syst. Appl, 39(1), 61–67.
[12] Mahdavi, G., Talatapeh, V. A. (2015). Investigating the Relationship between Corporate Governance and the Level of Voluntary Disclosure of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 7(1), 201-228.(In Persian)
[12] Onaolapo, A. A. (2008). Implications of Capital Regulation on Bank Financial Health and Nigerian Economic Growth 1990-2006. Journal of Economics Theory, 2(3), 112-117.
[13] Roman, A., Sargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712.
[14] Rudolf, D. (2009). Managing Liquidity in Banks: A Top Down approach. United Kingdom, John Wiely, Lth, 304 p.
[15] Secme, N. Y., Bayrakdaroglu, A., & Kahraman, C. (2009). Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS. Expert Systems with Applications, 36(9), 11699-11709.
[16] Sarker, A. A. (2006). CAMELS Rating System in the Contex of Islamic Banking: A Proposed “S” Shariah Framework. Journal of Islamic Economic, Banking and Finance, 2(2), 212-229.
[17] Thalassinos, J. E., Konstantinos, L. (2011). Measuring a Bank’s Financial Health: A Case Study for the Greek Banking Sector. European Research Studies, 38(3) ,11699-11709.
[18] Venkatesh, D,. Suresh, C. (2014). Comparative Performance Evaluation of Selected Commercial Banks in Kingdom of Bahrain Using CAMELS Method. SSRN.
[19] Wang, W. K., Lu, W. M., & Lin, Y. L. (2012). Does corporate govemance play an important role in BHC performance? Evidence from the US. Economic Modelling, 29(3), 751-760.
[20] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8, 338-353.
CAPTCHA Image