نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه‌ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش‌ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری و نظایر آن می‌باشد. تجربه کشور‌های موفق، جهت «برون‌رفت پایدار» از این بن‌بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است.در این تحقیق، پس از بررسی تئوری‌ها و نظریات مختلف در زمینه تجارت بین‌الملل و صادرات، عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران صنایع نساجی استان یزد جمع‌آوری و با آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسایی شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که تاثیر عوامل ذکر شده یکسان نمی‌باشد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعی بین مدیران توزیع شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنیک AHP وزن عوامل اصلی بدست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS عوامل فرعی رتبه‌بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محصولات و نگرش راهبردی شرکت‌ها جهت حضور در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت می باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image