تأثیر شوک‌های پولی و حقیقی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین (BVAR)

زریر نگین تاجی؛ سمیرا نورعلی دخت

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 86-115

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.75127.1162

چکیده
  بخش نفت به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه‌ای از سوی مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود تا ظرفیت و پتانسیل‌های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم‌بندی‌ ...  بیشتر