بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان

سعید مرتضوی؛ آذر کفاش پور؛ آرزو حبیبی راد؛ یاسر آسمان دره

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27198

چکیده
  هدف این مطالعه بخش‌بندی بازار یا شناسایی گروه‌هایی از مشتریان بانک‌ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می‌دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه‌برداری ناحیه‌ای در قالب واحد خانوار پس از تعیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) آن استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای ...  بیشتر