پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی

منصور زراء نژاد؛ علی رئوفی

دوره 22، شماره 9 ، مرداد 1394، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pm.v22i9.19986

چکیده
  پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک‌های مختلف پیش‌بینی، ...  بیشتر

بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010

منصور زراء نژاد؛ حسن فرازمند؛ علی فقه مجیدی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36348

چکیده
  اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج ...  بیشتر

تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد

منصور زراء نژاد زراء نژاد؛ ابراهیم انواری

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28548

چکیده
  در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی ...  بیشتر

بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک

منصور زراء نژاد؛ یاسر تیموری اصل

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27581

چکیده
  بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 ...  بیشتر