آ

 • آثار نامتقارن بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • آثار نامتقارن بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • آزمونBDS بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • آزمون حداکثر نمای لیاپانوف بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

ا

 • احتمال عدم بازپرداخت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • استقلال بانک مرکزی چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • استقلال نظارتی و قاعده‌مند چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • استنتاج شبه بیزی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • اطلاعات پیشین جی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • الزامات حوزه مالی تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • الگوی خودبازگشت برداری بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • الگوی خودبازگشت برداری بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • الگوی خود توضیح برداری بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • الگوی داده‌های ترکیبی پویا چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • انحراف نرخ ارز برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • ایران بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

ب

 • بازار سهام آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • بازده سهام پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • بهایابی کیفیت تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بهایابی لجستیک تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بهایابی هدف تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بیشینه احتمال پسین تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

پ

 • پیش بینی پذیری بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

ت

 • تابع واکنش به ضربه بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • تجزیه واریانس بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • تحلیل پوششی داده ها بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • تراز تجاری برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تعادل خارجی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تعادل داخلی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تقاضای پول تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • توابع عرضه و تقاضای صادرات بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • توسعه سازمانی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

ث

 • ثبات مالی چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

ج

 • جدول داده-ستانده بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • جدول داده-ستانده بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

خ

 • خصوصی سازی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

د

 • درآمدهای نفتی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • درجه بازبودن تجاری تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

ر

 • رتبه‌بندی اعتبارات بانکی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • رگرسیون لاجیت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • ریسک اعتباری عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

س

 • سرایت مالی آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سکه طلا آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سیاست پولی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • سیاست مالی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

ش

 • شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • شاخص قیمت سهام بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • شبکه‌ عصبی فازی ANFIS پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • شبکه عصبی، مدل گارچ پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • شرکت‌های قطعه ساز تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

ص

 • صنایع چوب بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • صنایع کاغذ بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

ع

 • علیت گرنجر بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

ف

 • فراریت نرخ ارز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

ق

 • قیمت سکه طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

ک

 • کارایی اقتصادی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • کارایی تخصیصی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • کارایی فنی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

م

 • مالیات بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مالیات بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مخارج دولت بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مدل DCC آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته بیزین ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • مدل‌های غیرخطی پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • معوقه های بانکی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

ن

 • نااطمینانی نرخ ارز تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نرخ ارز آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نرخ ارز تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نرخ ارز تعادلی اساسی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • نرخ واقعی ارز بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • نظریه آشوب پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • نظریه آشوب بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نهادهای مالی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نوسانات شاخص سهام اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

 • نوسانات قیمت نفت بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نوسانات نرخ ارز اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

ه

 • هدفمندسازی بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • هدفمندسازی بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

ی

 • یارانه بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • یارانه بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]